АПИ опита да отмени търга за Западната дъга, КЗК не дава

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“.

Процедурата за възлагане на обществената поръчка е прекратена с мотива, че всички подадени оферти не отговарят на предварително обявените условия.

Проучването установи, че констатираните от страна на комисията за разглеждане и оценка на офертите и от възложителя несъответствия в ценовото предложение на жалбоподателя ДЗЗД Обединение „Европейски пътища“ по своя характер съставляват допуснати технически грешки, които не опорочават самото предложение. В тази връзка КЗК връща преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане и оценка на ценовите предложения съобразно мотивите, изложени в решението.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.