Антония Първанова представи визията си за по-справедливо здравеопазване в ЕС

Д-р Антония Първанова участва в конференция, организирана от
Европейската комисия на тема: „Здравеопазването в Европа – да го
направим по справедливо”.
В конференцията взеха участие над 400 представители на всички страни
членки на ЕС, на неправителствени пациентски организации, на
професионални сдружения, на научната общност и на европейските
институции.
На форума бяха обсъдени проблемите на равнопоставеността на достъпа до
здравни услуги, както и случаите на дискриминация и изключване. Една от
целите на конференцията бе да се обмени информация за здравни политики,
да се обсъдят добри практики по отношение на равен и справедлив достъп
до здравно обслужване.
Д-р Първанова взе участие в панела, поставящ проблемите на достъпа до
здравеопазване на уязвими групи хора като нелегални емигранти, роми,
хора с увреждания, възрастни хора, жени. Тя представи своя анализ за
причините за изключване на тези групи от превенция на здравето и
подчерта необходимостта от силни информационни кампании.
Д-р Първанова представи ролята на Европейския парламент в различни
направления. Акцентира върху прозрачността на предприетите мерки,
регламентиращи цените на лекарствените средства, включени в здравно
осигурителните системи, както и върху правата на пациентите при
трансгранично здравно обслужване. Д-р Първанова представи и
антидискриминационните мерки, приети в директивата за клиничните
изследвания и мерките за развитието на електронното здравеопазване. Тя
защити и тезата за постигане на икономически растеж чрез инвестиции в
здравеопазването.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.