Актуализиран е съставът на Националния съвет за закрила на детето

Със заповед на председателя на Държавната агенция за закрила на детето Ева Жечева (на снимката) е актуализиран съставът на Националния съвет за закрила на детето /НСЗД/.

НСЗД, съгласно Закона за закрила на детето, е консултативен орган и подпомага председателя на Държавната агенция за закрила на детето при разработването и изпълнението на Националната стратегия за детето и Националната програма за закрила на детето; подпомага синхронизирането на нормативната уредба в областта на закрилата на детето; дава предварително становище по проектите за нормативни актове, които съдържат разпоредби, свързани с правата на децата, преди внасянето им в Министерския съвет; осъществява наблюдение и прави предложения за промени в целите и дейностите по изпълнение на национални, регионални и международни програми в областта на закрилата на детето в съответствие с приоритетите и програмите на Европейския съюз.

Членове на НСЗД са 8 заместник-министри – на труда и социалната политика, правосъдието, външните работи, образованието и науката, здравеопазването, вътрешните работи, финансите, културата, физическото възпитание и спорта, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане, секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора, представител на Националния съвет по наркотичните вещества, заместник-председател на Националния статистически институт, управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт, секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и отговорен представител на Националното сдружение на общините в Република България, както и представители на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, свързана със закрила на децата.

Състав на Националния съвет за закрила на детето

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ева Жечева – председател на ДАЗД

ЧЛЕНОВЕ:

1. Лазар Лазаров – заместник-министър на труда и социалната политика;
2. д-р Ваньо Шарков – заместник-министър на здравеопазването;
3. Ваня Кастрева- Монова – заместник-министър на образованието и науката;
4. Кирил Ананиев – заместник-министър на финансите;
5. Вергиния Мичева- Русева- заместник-министър на правосъдието;
6. Боил Банов – заместник-министър на културата;
7. Филип Гунев – заместник-министър на вътрешните работи;
8. Калин Каменов – заместник-министър на младежта и спорта;
9. Катя Тодорова – заместник-министър на външните работи;
10. Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България;
11. Бисер Петков – управител на Националния осигурителен институт;
12. Весела Караиванова – подуправител на Националния осигурителен институт;
13. Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане;
14. Диана Янчева – заместник-председател на Националния статистически институт;
15. Антоанета Василева – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора;
16. Константин Томанов – секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет;
17. Цвета Райчева – директор на Националния център по наркомании;
18. Сдружение „SOS Детски селища България”;
19. СНЦ „Асоциация Родители”;
20. Фондация „За нашите деца”;
21. Фондация „Асоциация Анимус”;
22. Институт за социални дейности и практики;
23. Фондация „Програма Стъпка по стъпка”;
24. Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения – БАЛИЗ;
25. Български червен кръст;
26. Фондация „Сийдър”;
27. Фондация „Приложни изследвания и комуникации”;
28. Фондация „Бащи за отговорно родителство”;
29. Сдружение „Дете и пространство”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.