НПО настоява Москов да вземе спешни мерки за подобряване на родилната помощ

Сдружение “Родилница” подготви Отворено писмо до Министъра на здравеопазването, относно необходимостта от спешни мерки за подобряване на родилните грижи у нас.

Сдружението се обърна с призив към жените, които са претърпели забранения и у нас прийом “Кристелер”, по-известен като “ска­чане по корема”, да опишат как са се почувствали от това и какви последствия е имала практиката за тях или детето им. Акцията е под надслов “Насилието над родилки трябва да спре!!!”.

“Родилница” обръщат внимание на следните проблеми, като твърдят, че алар­ми­рат за тях от няколко години:

“Липсва раз­би­ране сред меди­цин­с­ките спе­ци­а­листи какво е инфор­ми­рано съг­ла­сие и каква инфор­ма­ция трябва да се пре­дос­тавя, за да може жената да вземе реше­ние какво ще се случи с тялото й. Много лекари смятат, че щом са удов­лет­во­рени фор­мал­ните изис­к­ва­ния, тоест под­пи­сан е доку­мен­тът инфор­ми­рано съг­ла­сие, това е дос­та­тъчно. Нап­ро­тив, инфор­ми­ра­ното съг­ла­сие е процес на кому­ни­ка­ция и изис­ква дове­рие както на жените към лека­рите, така и обрат­ното. При­зо­ва­ваме Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето да започне мащабна обра­зо­ва­телна кам­па­ния сред меди­цин­с­ките слу­жи­тели, с учас­ти­ето на паци­енти и юристи, за разяс­ня­ване на изис­к­ва­ни­ята за пос­ти­гане на инфор­ми­рано съг­ла­сие. Имаме готов­ност да сътрудничим.

Кон­с­та­та­ци­ята, че мето­дът на Крис­те­лер е исто­ри­чески и не се изпол­зва в съв­ре­мен­ното аку­шер­с­тво е новина както за мно­гото жени, на които този метод и негови вари­а­ции са били при­ло­жени, вклю­чи­телно и с днешна дата, както и пред­по­ла­гаме за сто­ти­ците акушер-гинеколози, които про­дъл­жа­ват да при­ла­гат този оста­рял метод. Нало­жи­телно е Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето да излезе с ясна заб­рана за изпол­з­ва­нето на този метод и за потенци­ал­ните нега­тивни пос­ле­дици за май­ката и за ново­ро­де­ното вслед­с­т­вие от него­вото използване.

Наси­ли­ето по време на раж­дане е факт и счи­таме, че ако Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето е съг­ласно с нас, че такова пове­де­ние от спе­ци­а­листи е абсо­лютно недо­пус­тимо, то трябва да излезе с ясно ста­но­вище по въп­роса. Грубо отно­ше­ние, обиди, викане, пляс­кане, натис­кане и ска­чане или сядане по корема и инва­зивни намеси против съг­ла­си­ето на родил­ката са крайни прояви на такова наси­лие и е важно за меди­цин­с­ките спе­ци­а­листи да знаят, че такива прояви ще бъдат наказвани.

За да се намали рискът от наси­лие по време на раж­дане и да се спо­соб­с­тва за оси­гу­ря­ване на опти­мална жиз­нена среда за родил­ката и ново­ро­де­ното, нас­то­я­ваме за наредба, която пос­та­но­вява, че родил­ката има право без­п­латно да бъде прид­ру­жена от близко или дове­рено лице, което може да съб­лю­дава за спаз­ва­нето на ней­ните права. Това право не трябва да зависи от това колко пла­те­жос­по­собна е родил­ката и дали може да си плати самос­то­я­телна стая и екип.

Бол­ни­ците нямат право да пос­та­вят усло­вия за спаз­ва­нето на това право, а трябва да под­си­гу­рят усло­вия, за да може то ефек­тивно да се упражнява.

В пос­лед­ните няколко сед­мици чухме изказ­ва­ния от лекари и минис­три, че така наре­че­ната маневра на Крис­те­лер или както е по-известна като “ска­чане по корема”, е оста­ряла прак­тика и не се изпол­зва в Бъл­га­рия. Това доста изне­нада както нас, така и много от Вас, на които тази маневра е била приложена.

Искаме Минис­тер­с­тво на здра­ве­о­паз­ва­нето да излезе с ясна пози­ция, че тази прак­тика не е раз­ре­шена в Бъл­га­рия и не трябва да се изпол­зва, както и да пре­дос­тави разяс­ня­ния на лека­рите защо не е жела­телно тази прак­тика да се изпол­зва и какви са потен­ци­ал­ните нега­тивни пос­ле­дици за май­ката и за бебето й.”

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.