Административните съдилища вече имат eдинна деловодно-информационна система

29-те административни съдилища в България вече са свързани в единна среда за работа, която включва: Единна деловодно-информационна система – ЕДИС, и обща платформа за съвместна работа и комуникации за всички съдии и служители в системата на административното правораздаване. Това позволява те да работят в обща среда за обмен на данни и комуникация с Върховния административен съд, да водят и обменят дела по електронен път, да ползват обща съдебна практика. Гражданите и бизнеса пък ще имат незабавен достъп до всички актове на административните съдилища чрез специално изграден портал.

“Амбицията ни е тази съвременна информационна система да стане ядрото на електронното правосъдие у нас”, заяви Георги Колев, председател на Върховния административен съд, при отчитане изпълнението на проекта, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ чрез Европейския социален фонд.

Проектът „Създаване на надеждна среда за обмен на данни и комуникация между административните съдилища в Р.България и създаване на единна деволодно-информационна система /ЕДИС/ за внедряване в административните съдилища в Република България“ по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №13-33-1/30.09.2013 г. с ОПАК е на стойност малко над 2.2 млн. лева и се изпълняваше от ВАС в продължение на 24 месеца. Основната му цел бе да се повиши ефективността и прозрачността в дейността на административното правораздаване в страната, качеството на предлаганите услуги и достъпа на граждани и бизнес до решенията на органите на съдебната власт, подчерта Георги Колев.

Внедрената Единна деловодно-информационна система в 29-те административни съдилища в страната предполага общ модел за въвеждане на данните и тяхното централизирано съхранение, единен стил на работа, правила за публикуване на дела, обмен на данни и защита на информацията. От технологична гледна точка тя предлага, освен съдебно и административно деловодство, единна среда за комуникации с разнообразни инструменти за потребителите – електронна поща, споделени календари, обмен на текстови съобщения, уеб-конференции, управление на файловете и друг вид типологизирани услуги, стана ясно при отчитане изпълнението на проекта. Всеки административен съд в страната ще може да изпраща електронната папка на делото към ВАС, да споделя съдебна практика, както и да се възползва от общите стандартизирани номенклатури, включително централизиран регистър на жалбоподателите и страните по делата.

С внедряването на ЕДИС в системата на административните съдилища, за първи път в България се реализира централизирана система за съдебно деловодство. Изграденият частен “облак” в рамките на Върховния административен съд обслужва всичките останали административни съдилища, консолидира всички данни и ресурсите за тяхната обработка, съхранение и защита. ЕДИС е проектирана да предоставя среда за безхартиено водене на дела, като включва и страните по делото в този процес, което е част от визията за развитие на електронното правосъдие според секторната стратегия 2014-2020.

“Софтуерно проектът е изпълнен, но предстои да се решат и някои важни въпроси, свързани с безхартиеното водене на делата”, заяви Боян Магдалинчев, заместник-председател на Върховния административен съд по време на обсъжданията за основните ползи и получени резултати от изпълнението на проекта. По думите му това са как ще се влиза в системата, ще имат ли страните дистанционен достъп до делото, как ще става попълването на документите и не на последно място – как ще се гарантира легитимността на събраната база данни от електронни документи.

“Самата система на този етап не следва да генерира официални електронни документи. Преди това трябва да се направят промени в няколко основни закона – за електронното управление, електронните съобщения и електронния подпис, както и в законите за съдебната власт, ГПК и АПК“, подчерта Магдалинчев.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.