АДФИ констатира нарушения при 38% от проверените обществени поръчки

През 2014 година финансовите инспектори са извършили 601 финансови инспекции и проверки – 232 планови и 369 извънпланови по сигнали и искания. Данните са изложени в отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция през 2014 година, който беше приет на заседанието на Министерския съвет на 13 май 2015 г. Констатирани са виновно причинени вреди за 13 991 113 лв., за 5 951 422 лв. от които са съставени 41 акта за начет срещу 44 длъжностни лица, а за останалите са направени предложения за търсене на отговорност по Кодекса на труда или по общия исков ред.

През 2014 година са проверени 2 440 обществени поръчки на стойност 1 816 102 938 лв. Установени са 1 437 нарушения при 924 поръчки (38% от общо проверените). При 416 обществени поръчки (17% от общо проверените) са установени нарушения, които водят до неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки за публичност и прозрачност; свободна и лоялна конкуренция; равнопоставеност и недопускане на дискриминация, в т.ч.:

330 случая на възложени обществени поръчки на стойност 347216268 лв., без да са проведени процедури за възлагането им при наличие на основания за това;
21 случая на възлагане на малки обществени поръчки, без да са събрани три оферти;
при 36 обществени поръчки възложителите са поставили условия, които дават предимство или необосновано ограничават участието на кандидатите в процедурите;
при 24 случая са сключени анекси към договори за обществени поръчки, с които са изменяни цени, срокове за изпълнение и др., без да са били налице законови основания за това;
при 5 случая неоснователно са проведени процедури на договаряне без обявление или договаряне с покана, вместо открити процедури.

При 508 обществени поръчки (21% от общо проверените) са констатирани нарушения, които имат процедурен характер (неспазване на срокове, неизпращане на информация за публикуване, пропуски при определяне, внасяне и освобождаване на гаранции на кандидатите за участие и за изпълнение на поръчки и др.).

През 2014 година финансовите инспектори са установили нарушения на бюджетната и финансова дисциплина в размер на 14 184 606 лв., за които органите на АДФИ ангажират административнонаказателна отговорност, в т.ч. нарушения на Закона за счетоводството; на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност; извършени разходи, без одобрени средства по бюджетите; използване на целеви субсидии не по предназначение и други.

За установените административни нарушения са съставени 1614 акта, в т.ч. 981 на физически лица и 633 на юридически лица. По образуваните административно наказателни производства са издадени 814 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в размер на 1 975 000 лева.

На органите на прокуратурата са изпратени 167 доклада от финансови инспекции.

(Източник: АДФИ)

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.