АБВ: Създаването на устойчиво управление няма алтернатива

Правителството стартира своята дейност в трудна и нестандартна ситуация. Нелека бе задачата, която постави българският избирател пред политиците. Тежко е състоянието на икономиката и социалната сфера. Военните конфликти и нарастващите геополитически напрежения усилват заплахите и рисковете пред страната. В тази ситуация създаването на устойчиво и работещо управление няма алтернатива.

Това се изтъква в разпространената днес позиция на ПГ на АБВ за 100-те дни на правителството и участието на представители на партията в управлението.

Ето и останалата част от анализа и оценките на ПГ на АБВ.

Участието на АБВ в правителството е най-голямото предизвикателство пред партията. Ние приехме риска да налагаме нашата идентичност в рамките на широка управленческа формация от партии с различни идейни ориентации. Това е трудна и деликатна политическа задача, която изисква много висока активност от представителите на АБВ, диалогичност и умение да се търси съгласие, но и ясно очертани приоритети, които да мотивират участието на партията в управлението.

Тримесечната работа на правителството показа, че то доведе до стабилизиране на политическата обстановка, до повече диалогичност и публичност при вземането на решения, до постигане на някои важни за АБВ резултати, особено в социалната сфера, до захващане с отдавна натрупани проблеми в областта на пенсионната система, здравеопазването, съдебната система, образованието. Правителството се сработи, а партньорите в него установиха механизъм за обсъждане на реална политика. Това не е мечтаната от АБВ конфигурация, но тя е определена от българските избиратели и АБВ има възможността да въздейства върху решенията в парламента и изпълнителната власт. Това е добър резултат за първите 100 дни.

Като се основава на горните изводи и оценки ПГ на АБВ приема следните

ПОЗИЦИИ за участието на представителите на партията в управлението на страната:

Първо: Като отчита ключовото значение за съхраняването на политическата стабилност и същевременно необходимостта от промени на политиката в различни сфери на обществения живот и държавата, ПГ на АБВ оценява положително началните стъпки, ролята и дейността на нашите представители в управлението. Нашата оценка за собствените ни действия е реалистична и самокритична. Все още не успяваме да откроим и защитим цялостно и убедително своите цели и приоритети. Амбицирани сме да ги превърнем в основна своя задача.

Второ: ПГ на АБВ оценява по достойнство и подкрепя инициативите на вицепремиера Ивайло Калфин в следните области:

· Осигуряване на коледни добавки за пенсионерите с най-ниски доходи;

· Увеличаване на минималната работна заплата за 2015 г. с 11,8%;

· Актуализация на бюджета за 2014 г. и осигуряване на допълнителни 55 млн. лева за финансиране на предвидените за годината социални дейности;

· Увеличаване на средствата за социални дейности с 200 млн. лева за 2015 г., при общо намаляване на бюджета;

· Осигуряване на допълнителни 13 млн. лева за поддържане на програмата за лични асистенти до влизането в сила на новата оперативна програма през април 2015 г.;

· Увеличаване на максималния осигурителен доход и по-справедливо облагане на трудовите доходи;

· Увеличаване на тавана на пенсиите за трудов стаж и възраст от 840 на 910 лв. месечно от юли 2015 г.;

· Активни действия и широка обществена дискусия за стабилизиране и дългосрочно укрепване на пенсионната система;

· Първите две оперативни програми за периода до 2020 г., които са одобрени и вече започнаха да работят са в социалната област – ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Подпомагане на най-бедните“;

· Оперативно приключване на проектите по ОП „Развитие на човешките ресурси“ за предходния програмен период;

· Иницииране на законодателни промени за ограничаване на раждаемостта от деца и за предотвратяване на злоупотреби с помощи за майчинство.

Трето: Изминалите 100 дни от работата на правителството потвърдиха съществуването и на сериозни различия между АБВ и ГЕРБ. Тревога будят някои позиции на правителството в сферата на външната политика, армията и националната сигурност. Смятаме, че възприетият от години, следван и сега модел на финансова и данъчна политика, задълбочава, а не решава проблемите; че изходната точка трябва да бъде не „санирането“, а развитието на икономиката и особено на енергетиката. Основен приоритет трябва да бъде демографската политика. Но без популизъм и демагогия. Ние сме за открит, честен диалог с нашите партньори в управлението, със синдикатите и работодателските организации. Въпреки предприетите стъпки, като създаването на Съвета за развитие, ние смятаме, че има какво да се желае, най-вече в процеса на практическата координация при реализацията на приетите решения.

Въпреки трудностите, в този първоначален период от дейността на управлението, АБВ разглежда и оценява като положително участието си в него. Най-вече от гледна точка на необходимостта от стабилност на държавата и държавните институции, като социален коректив при осъществяване на реформите и промените. Но както заявихме, още при формирането на правителството, това наше участие не е и няма да бъде на всяка цена. Ние ще продължим да анализираме и оценяваме внимателно управлението и възможностите за реализиране на целите и приоритетите, които си поставяме. Решаващият критерий за нашето участие е това доколко се спазват поетите пред българските граждани и общество ангажименти, доколко се отстояват националните интереси в динамично променящите се рискове, заплахи и предизвикателства пред страната ни относно качеството на живот и нивото на националната сигурност.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.