57% от софиянци са потенциални емигранти

Потенциалната миграция на жителите на Столичната община е насочена основно към преселване в друга държава. По това направление се очаква да се преселят 57% от потенциалните мигранти. Към малките градове и селата в страната ще се насочат 15%, а към областните градове 7% от тях. Вътре в границите на общината преселванията съставляват около 3 процента.

Това показват данните от изследване “Потенциална миграция на населението в страната към София”. То е национално представително социологическо проучване, което прави прогнозна оценка за размерите на очакваните миграционни потоци от страната към Столична община. Изследването е с възложител “Софпроект” и изпълнител “Региостат” ЕООД, ръководено от доц. д-р Александър Цветков и доц д-р Йордан Калчев. Теренната работа е проведена от агенция Маркет Линкс.

Обект на изследването е населението на възраст между 16 – 65 години, които са постоянни жители на страната. Методът за регистриране на данни е стандартизирана анкета, в която са се включили 2800 души от цялата страна в периода април – май 2019 година. Резултатите показват факторите, формиращи миграционното поведение на населението и дават типология на основните групи хора, които биха се заселили трайно на територията на Столична община спрямо различни социално демографски и икономически характеристики.

Според данните от проведеното изследване над 64% от изследваните лица са заявили, че живеят от своето рождение в населените места на Столичната община. Останалите са се преселили в различни периоди в населеното място, в което живеят сега. Следователно обхватът и интензитетът на осъществената миграция е 36 процента. Близо 30% от мигрантите са се заселили в населените места на общината през последните десет години.

Най-голям е относителният дял на мигрантите, които са дошли от малките градове, намиращи се извън границите на Столична община. Близък по стойност е и делът (28%) на мигрантите от областните градове в страната. Преселилите се от селата, извън територията на общината съставляват 15 процента.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.