41,6% от децата у нас живеят в риск от бедност

Всеки трети живее в тежка бедност

Съгласно данните за комбинирания индикатор по отношение на населението в риск от бедност или социално изключване по пол и възраст, през 2017 г. 41.6% от децата живеят в риск от бедност и социално изключване. Това посочва в писмен отговор на въпрос от народен представител вицепремиерът по икономическата и демографската политика Марияна Николова, предаде БГНЕС.

Като страна-членка на ЕС, България е част от общите европейски усилия за превенция и намаляване на бедността в изпълнение на Стратегия „Европа 2020″ и водещата цел за намаляване с 20 милиона на хората, застрашени от бедност в ЕС до 2020 г. В контекста на стратегията, през 2010 г. е приета Националната цел за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000 души до 2020 г.“, уточнява в отговора си вицепремиерът.

Основен източник на статистически данни е ежегодно провежданото наблюдение „Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)“. Съгласно нея през 2017 г. 29.2% от децата на възраст 0-17 години в България са изложени на риск от бедност, или с 2.7 процентни пункта по-малко спрямо 2016 г.

За предходните няколко години данните за относителния дял на бедност при децата са следните: 2008 г. – 25.5%; 2009 г. – 24.9%; 2010 г. – 26.7%; 2011 г. – 28.4%; 2012 г. – 28.2%; 2013 г. – 28.4%; 2014 г. – 31.7%; 2015 г. – 25.4%; 2016 г. – 31.9%; 2017 г. – 29.2%.

„Социалните трансфери имат съществена роля за намаляване на бедността. Данните за 2017 г. показват, че социалните трансфери към домакинствата намаляват риска от бедност сред децата с 12.6 процентни пункта. Оценките на бедността в зависимост от типа на домакинството показват, че бедността е концентрирана сред възрастните едночленни домакинства, самотните родители с деца, както и домакинства с три и повече деца. Най-висок е рискът от бедност при домакинства с три и повече деца (65%), следвани от дела на възрастните едночленни домакинства (55%) и самотните родители (35.7%)“, посочва още Марияна Николова.

В отговора си тя уверява, че продължават усилията за оказване на подкрепа на родителите, тъй като бедността при децата е в пряка зависимост от бедността на родителите. Естествен е изводът, че една от основните причини за детската бедност е свързана с липсата на заетост и доходи от труд на родителите. „Усилията са насочени към непрекъснато усъвършенстване на различните области на социалната политика, включително чрез подобряване на трудовото законодателство, подобряване на подкрепата за различни групи уязвими лица, включително за хората с увреждания и други“, подчертава още вицепремиерът.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.