166 милиона лева финансови корекции са наложени до момента

Финансовият ефект на корекциите, наложени по оперативните програми по Структурните и Кохезионния фондове за програмния период 2007-2013 г., до момента възлиза на 166 млн. лева, съобщиха във вторник от пресслужбата на правителството. Тези факти се посочват в „Анализ на основните причини за налагане на финансови корекции на бенефициентите по проекти”, изготвен от българското представителство на водеща международна одиторска и консултантска компания по поръчка на администрацията на Министерския съвет в началото на настоящата година.
Финансовите корекции, наложени през първите седем години на управление на средствата от Европейския съюз от българските власти, представляват 1,9% от изплатената безвъзмездна финансова помощ по седемте оперативни програми.
Над три четвърти от стойността на всички финансови корекции са наложени по Оперативните програми „Околна среда” и „Регионално развитие” и представляват съответно 91,7 млн.лева и 36,3 млн.лева. Честота на налагане на финансовите корекции е най-висока при ОПОС и ОПРР, където финансова корекция е наложена по всеки втори договор за безвъзмездна финансова помощ.
74% от наложените финансови корекции са свързани с възлагането на обществени поръчки. Основните причини за налагането на финансови корекции при всяка от оперативните програми и категория бенефициенти са свързани с нарушения на процедурите за избор на изпълнител по проектите. Размерът на наложените финансови корекции на общините е 117 млн.лева, което представлява 74% от наложените индивидуални финансови корекции на всички бенефициенти по седемте оперативни програми. Причините за налагане на системни финансови корекции са нарушения, свързани с обществените поръчки, недостатъчна одитна пътека, слабости за контрол и недопустими разходи по проектите.
„Необходимо е засилване на контролите за навременно идентифициране на нарушенията, както и засилване на административния капацитет за управление на проекти от бенефициентите”, посочват авторите на анализа. Те прогнозират, че до края на изпълнението на стария програмен период (31 декември 2015 г.) размерът на финансовите корекции ще бъде увеличен с още 154 млн.лева.
Анализът предлага и пакет от мерки за създаване на ефективна рамка и подкрепа за изпълнение на фондовете от Общата стратегическа рамка на ЕС през досегашния и новия програмен период.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.