1386 управляващи не са подали декларации в Сметната палата

Сметната палата публикува списъци на лицата, които не са подали встъпителни декларации, а са задължени да декларират имущественото си състояние в публичния регистър съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности, който е в сила от 26 март 2013 г.

С измененията на закона (според които той вече се нарича Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор, но е известен като „Поправката Янев”, по името на инициатора на тези промени) се предвиди новозадължените по него лица да подадат встъпителни декларации в 14-дневен срок от обнародването на промените в "Държавен вестник" , т.е. до 9 април 2013 г. До този срок декларации не са подали общо 1386 нови задължени лица.

От тях не са подали декларации 1127 нови задължени лица от политическите партии. Съгласно промени в Закона за политическите партии  задължение да декларират имуществото вече имат ръководните и контролни органи на всички политически партии в страната. Това прави 1385 нови задължени лица от политическите партии. От тях обаче декларации са подали само 258 лица.

В общия брой на неподалите декларации не са включени лицата по чл. 2, ал.1, точки 33, 34 и 36 от закона, за които Сметната палата не е получила изискващото се в закона уведомление от ръководителя на органа, приел решението или направил предложението за назначаването им, за да може да обяви списък с имената на тези лица. Това са български граждани:

– заемащи длъжности в органите на Европейския съюз, избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

– заемащи длъжности в Организацията на Северноатлантическия договор, които са избрани или назначени с решение или по предложение на български държавен орган;

– които по решение или предложение на български държавни органи са членове на управителни или контролни органи на международни организации, съфинансирани от Република България;

Общо около 2/3 от новозадължените лица с измененията по закона не са подали декларации в срок, което показва, че промените в него (Поправката Янев) са създали  сериозен проблем, се посочва в съобщението на Сметната палата.

Броят на лицата, които не са подали декларации е изключително голям поради бързото приемане на законовите промени и влизането им в сила от деня на обнародването в Държавен вестник. Има и неясноти в кръга на задължените лица, особено сред регулираните от ДКЕВР. В управителните и контролните органи на юридическите лица, регулирани от ДКЕВР, членуват десетки чуждестранни граждани, голяма част от които не са със статут на пребиващи в България и не са задължени да подават декларации по този закон.

Три от работодателските организации, които членуват в Националния съвет за тристранно сътрудничество обявиха с декларации, че напускат Националния съвет и отказаха да предоставят данни за лицата, които са членове на управителните и контролните им органи.

В същото време благодарение на установения от 2007 г. насам ред при подаването на ежегодните декларации броят на неподалите декларации в тази група от над 6 500 задължени лица, е изключително нисък – едва 0,26 % .

Ежегодните декларации или уведомления за липса на промяна в имущественото състояние се подават до 30 април, а тези декларации Сметната палата ще публикува, както е по закон, до 30 юни.

Съгласно чл. 8 от Закона, лице по чл.2, ал.1, което не подаде декларация в законоустановения срок, се наказва с глоба в размер от 1000 до 1500 лв.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.