11,43 млрд. евро ни дава ЕС до края на 2027г.

България е изпълнила 12 от 19 препоръки за борба с корупцията

България ще получи 11,43 млрд. лв. за следващия програмен период, става ясно от споразумението за партньорство, публикувано на Портала за обществени консултации. Споразумението е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата политика в областта на рибарството.

През м. януари 2020 г. беше създадена работна група за разработване на Споразумението за партньорство с представители на администрацията и на широк кръг партньори – представители на неправителствения сектор, социално-икономическите партньори, академичната общност, организациите на работодателите, работниците и служителите, организациите на и за хората с увреждания и други. В резултат от дейността на работната група и на компетентните ведомства беше разработен проект на Споразумението за партньорство, като неформалните консултации със службите на Европейската комисия по него започнаха през м. март 2020 г.

Формулираните в документа приоритети за финансиране са изведени въз основа на анализ на социално-икономическо развитие на България 2007-2017 г. Документът очертава основните направления на инвестициите с европейско финансиране през следващия програмен период: иновативен и интелигентен икономически преход чрез иновации и приложна наука; чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика; подобряване на мобилността и регионалната свързаност; развитите на човешките ресурси и образование; устойчиво и интегрирано развитие на регионите в страната.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.