Учители по БЕЛ: Матурата за 10 клас е подмяна

52 хиляди зрелостници разсъждават върху "Гераците"

Група от учители по БЕЛ, организирани в социалните мрежи, написаха писмо до МОН, защото изпитният вариант за 10 клас може да се квалифицира като „подмяна“. Основните възражения срещу въпросите, включени в теста са, че те почти не включват учебно съдържание, посочено в модела на НВО по БЕЛ, публикуван на сайта на МОН. Единственото произведение, което е засегнато във въпросите е одата “Левски” на Ив. Вазов. Редактирането на текст е подвеждащо, вкючени са и повече въпроси със свободен отговор, които изискват повече от предвиденото време.

Ето и част от текста на писмото:

Тестът не включва учебното съдържание по български език и литература, посочено в модела за НВО по БЕЛ в X клас за учебната 2020 – 2021 година, публикуван в сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/100151 – теми от учебното съдържание (според
учебните програми) и теми / автори и творби (според учебните програми). Не се проверяват голяма голяма част от посочените там знания, умения и отношения (според ДОС за общообразователна подготовка) – и по български език, и по литература.
Включена е само една творба – одата „Левски“ на Иван Вазов, с откъс от нея и въпроси, на повечето от които учениците биха могли да отговорят и без да са прочели цялото произведение.

В модела за НВО са предвидени общо 23 задачи, от които: 14 задачи с
избираем отговор; 6 задачи с кратък свободен отговор; 1 задача за редактиране; 1 задача с разширен свободен отговор; 1 задача за създаване на текст. Уточнено е, че задачата с разширен свободен отговор е от типа:
 Формулира теза или антитеза по зададена тема за есе по морален или по
граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен (откъс от) литературен
текст).
 Посочва аргументи или контрааргументи във връзка с дадена теза или антитеза
на есе по морален или по граждански проблем (вкл. и интерпретиран в изучен
(откъс от) литературен текст).
Тестът за НВО от 16 юни, 2021 г. включва 23 задачи по български език и литература, от които: 14 задачи с избираем отговор; 8 задачи със свободен отговор; 1 задача за създаване на текст. Вместо една, както е предвидено в модела за НВО, има три задачи с разширен свободен отговор, поради което някои от учениците са се затруднили да решат целия тест в рамките на предвидените 90 минути. Некоректно са формулирани и част от задачите. Не е ясно и какви са критерите за оценка на резюмето.


Форматът на така чакания и обвит в неясноти изпит за оценяване на знанията и уменията в 10. клас изведе на преден план няколко проблема:
 Не измерва конкретните знания и компетентности на учениците, натрупани в
първия гимназиален етап, и така не може да претендира за реална и обективна
оценка на постигнатото на изхода от този етап.
 Обезсмисля ученето през последните две години на автори, произведения,
взаимовръзки, направления, езикови правила и норми, защото задачите може да
изглеждат много добре структурирани, но не е ясно точно какви
компетентности проверяват.
 Знаем, че при стандартизирането на изпитни тестове са прави анализ на всяка
задача и се посочва точно на кое ниво от таксономията на когнитивните нива и
компетентности отговаря. В този вариант не са ясни критериите, които са
обвързани с това изискване. Налага се усещането за самоцелност и
непрофесионален подход.
 Очертава се още по-неясна картина на външното оценяване след 10. клас с оглед
на бъдещата работа и предварителната подготовка на учители и ученици за
новата учебна година. Това създава напрежение и подкопава доверието в
образователната институция.
Предвид всичко гореизложено очакваме Вашето становище относно
тазгодишния изпитен вариант.
Очакваме и конкретни ангажименти по изработването на ясни параметри за НВО
в 10. клас, както и за предстоящия ДЗИ в 12. клас, оповестени своевременно и
прилагани последователно в бъдещите изпитни сесии.
Настояваме прозрачността да стане неотменна част от стратегията и практиката на отговорните структури и звена в МОН.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.