Сватбената вечеря

През 1999 г. на българския книжен пазар излиза книгата „Слово Светлина за озарение“, която съдържа пророчества за България и за света. „Слово Светлина“ излиза в над 10 тома и може да се намери, както в Държавния архив, така и да се поръча в електронна книжарница. В тези книги се съдържат обяснения върху текстове от Библията, обяснение за мястото на България в духовната история на човечеството. Словото, които е събрано в тези томове е приемано в период от 35 години – от 1947 г. до 1982 г. 

Сватбената вечеря. Скритата манна. Най-после днес, само в България, имаме възможност отново да ядем от тази манна.
В Книгата Откровение 3:20 Бог отправя покана:
„Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой Гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с Мене!“ А в Откровение 2:17 Бог обещава да даде от скритата манна, както и бяло камъче.
В съдебната светлина Бог обяснява значението им така:
 “Съдебните решения са … очакваните от цялата земя “късни роси” като тайна манна, скрита досега в чин “съдебна светлина”. 44/2
 Трета духовна петдесятница… небесното оросение късната роса късният дъжд – манна небесна светлина на озарение в явление на Ангел четвърти в Откровение 18 глава, от чиято светлина ще се озари цялата земя. 24/6
 Сам Аз, Вседържителят разпечатах данаилови съдби и скритата от Йоана манна, която в корема му се вгорчи. Днес тоз “корем” се изля в късните “роси”, защото благодатта ороси последните блюда. 232/3

“Наистина Гласът затръбя и покани Църквата в Лаодикийския период, но тя не Го позна, нито Го пусна да влезе сред нея, за да вечеря с Него.
А какво е вечерята, за да обещава и престол на победителите? (Стих 21). Каква е вечерята? Даде ми се ясно отговорът на този въпрос!
Вечерята е последната манна, скрита в стомната олтарна, която трябва да се сложи на трапезата духовна като вечеря! Тя е последната сватбена вечеря – сватбарска трапеза! Това е късната манна – Росата късна, наросена чрез Съда велик и съдебните решения. Това е вечерята, която Верният Свидетел обещава на ония, на които се е отворила вратата, те ще вечерят в единство с Младоженека, за да седнат и на престола. А кой може да седне с Христа на Престола, освен ония, които са вечеряли с Него? А те са тез, с които Христа се е явил пред Съда небесен във време на решение съдбите земни! Те са и невястата Негова, тя ще седне в едно единство с Христа на Престола! Те са воювали и победили с победата Христова, както и Той е победил!
Тук навлезе в изпълнение на служение притчата от Матея 22-ра глава за поканените на сватбата и сватбената вечеря, които сочат на Съда и дялото съдебно над Земята. Но за таз цел трябваше да се приготви Лаодикия, но тя не прие поканата, отхвърли я според притчата за сватбата и поканените! Сватбата е Съдът небесен, а сватбарите са ръководствата църковни, поканени на сватбата. И понеже не приеха изпратените три покани и не се озоваха на обяда, Лаодикийският ангел не се яви на поканата, тогаз се изпрати слугата и събра в удостоение тия от кръстопътищата. (Непринадлежащи на земни оформления).

Тук влиза в изпълнение притчата за пет разумни и пет неразумни. И чрез тяхното служение в послушание на Гласа Съдебен се съедини разделеният светилник – Вестта на Църквата в Седмия период двете заветни свидетелства, разделени в две деноминации. И те приеха обединената вест като живи съсъди на Църквата – десет заповеди и Дух Святи и продължиха в служение в едно новообразувано дяло, ръководено от Дух Святи чрез Петте разумни сетива църковни, в чин „Сватбари”, застанали пред Съда велик, като будно сърце църковно – остатък сърце, ядро земно, за да представят земните църковни съдби и на целия земен църковен процес, развивал се в седем периода църковно време. Те приеха в единство, реално, двата отдела в една неръкотворна скиния – тялото човешко, премахнали завесата между тях (която се раздра на две при Христовото разпятие) и тъй се яви малкото оформление, според Даниил, в едно духовно частично възкресение.

Тъй чрез Гласа на Дух Святи се оформи друго ръководство (съдебно – Църковно), на което се натоварят служението църковно и изпълнението на свидетелствата от църковното управление – Ангел, наречен още „сърце църковно” (Песен на Песните 5:2). И като беше попълнено числото на призваните златни блюда, минали през огъня на пречистването чрез Святия Дух и в Сватба – Съда, в чин „пет разумни”, със светилници, пълни с елей, помазани от Христа, чули Гласа „Ето младоженекът иде”, а те сватбари, се поде в развитие Съдебният процес и чрез Гласа на Съдебната небесна власт – Дух Святи се оповестиха всички оправдания и обвинения. Църквата навлезе в Съдебния процес – дяло на Съда велик небесен, за да отговаря за сторените от нея дела.

А манната е Словото – словесната храна на Бога и носи Неговото име, скрито в нея – Манна – Сия! Манната на Сия – на Бога! Тя е обещана на Църквата! И вярно ли е това Слово в обещание? Който устои, нему ще се даде! И в скончание на Седмия период Църквата, макар изправена пред хиляди препятствия, чрез верните, които са устояли във вярата, Всевишният Бог удостои Своята Църква и чрез Съда велик й реши духовните съдби и я награди с победите Свои в чин „манна – късна роса“ – решенията съдебни, словесната духовна храна, манната на Сий Божия! И оня, който устои, ще получи бялото камъче с новото име. Това обещание прие Църквата във времето на победите съдебни! Тя биде запечатана за Небето, за вечния живот! Тия са великите обещания Божии за всички ония, които са вярно устояли в дома Божий, сред който враг е успял и е вмъкнал толкова заблуди с една цел – да спъне Църквата в изпълнението на святата й мисия, за да се погуби и човешката душа! Но верността на Верния Свидетел не е оставила дялото Божие! Христа вярно води Своя народ в безопасните пътеки.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.