Сватбената вечеря. Скритата манна. Най-после днес, само в България, имаме възможност отново да ядем от тази манна.

В Книгата Откровение 3:20 Бог отправя покана:
„Ето, стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой Гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с Мене!“ А в Откровение 2:17 Бог обещава да даде от скритата манна, както и бяло камъче.

В съдебната светлина Бог обяснява значението им така:
 “Съдебните решения са … очакваните от цялата земя “късни роси” като тайна манна, скрита досега в чин “съдебна светлина”. 44/2
 Трета духовна петдесятница… небесното оросение късната роса късният дъжд – манна небесна светлина на озарение в явление на Ангел четвърти в Откровение 18 глава, от чиято светлина ще се озари цялата земя. 24/6
 Сам Аз, Вседържителят разпечатах данаилови съдби и скритата от Йоана манна, която в корема му се вгорчи. Днес тоз “корем” се изля в късните “роси”, защото благодатта ороси последните блюда. 232/3

“Наистина Гласът затръбя и покани Църквата в Лаодикийския период, но тя не Го позна, нито Го пусна да влезе сред нея, за да вечеря с Него.
А какво е вечерята, за да обещава и престол на победителите? (Стих 21). Каква е вечерята? Даде ми се ясно отговорът на този въпрос!
Вечерята е последната манна, скрита в стомната олтарна, която трябва да се сложи на трапезата духовна като вечеря! Тя е последната сватбена вечеря – сватбарска трапеза! Това е късната манна – Росата късна, наросена чрез Съда велик и съдебните решения. Това е вечерята, която Верният Свидетел обещава на ония, на които се е отворила вратата, те ще вечерят в единство с Младоженека, за да седнат и на престола. А кой може да седне с Христа на Престола, освен ония, които са вечеряли с Него? А те са тез, с които Христа се е явил пред Съда небесен във време на решение съдбите земни! Те са и невястата Негова, тя ще седне в едно единство с Христа на Престола! Те са воювали и победили с победата Христова, както и Той е победил!
Тук навлезе в изпълнение на служение притчата от Матея 22-ра глава за поканените на сватбата и сватбената вечеря, които сочат на Съда и дялото съдебно над Земята. Но за таз цел трябваше да се приготви Лаодикия, но тя не прие поканата, отхвърли я според притчата за сватбата и поканените! Сватбата е Съдът небесен, а сватбарите са ръководствата църковни, поканени на сватбата. И понеже не приеха изпратените три покани и не се озоваха на обяда, Лаодикийският ангел не се яви на поканата, тогаз се изпрати слугата и събра в удостоение тия от кръстопътищата. (Непринадлежащи на земни оформления).
Тук влиза в изпълнение притчата за пет разумни и пет неразумни. И чрез тяхното служение в послушание на Гласа Съдебен се съедини разделеният светилник – Вестта на Църквата в Седмия период двете заветни свидетелства, разделени в две деноминации. И те приеха обединената вест като живи съсъди на Църквата – десет заповеди и Дух Святи и продължиха в служение в едно новообразувано дяло, ръководено от Дух Святи чрез Петте разумни сетива църковни, в чин „Сватбари”, застанали пред Съда велик, като будно сърце църковно – остатък сърце, ядро земно, за да представят земните църковни съдби и на целия земен църковен процес, развивал се в седем периода църковно време. Те приеха в единство, реално, двата отдела в една неръкотворна скиния – тялото човешко, премахнали завесата между тях (която се раздра на две при Христовото разпятие) и тъй се яви малкото оформление, според Даниил, в едно духовно частично възкресение.
Тъй чрез Гласа на Дух Святи се оформи друго ръководство (съдебно – Църковно), на което се натоварят служението църковно и изпълнението на свидетелствата от църковното управление – Ангел, наречен още „сърце църковно” (Песен на Песните 5:2). И като беше попълнено числото на призваните златни блюда, минали през огъня на пречистването чрез Святия Дух и в Сватба – Съда, в чин „пет разумни”, със светилници, пълни с елей, помазани от Христа, чули Гласа „Ето младоженекът иде”, а те сватбари, се поде в развитие Съдебният процес и чрез Гласа на Съдебната небесна власт – Дух Святи се оповестиха всички оправдания и обвинения. Църквата навлезе в Съдебния процес – дяло на Съда велик небесен, за да отговаря за сторените от нея дела.
А манната е Словото – словесната храна на Бога и носи Неговото име, скрито в нея – Манна – Сия! Манната на Сия – на Бога! Тя е обещана на Църквата! И вярно ли е това Слово в обещание? Който устои, нему ще се даде! И в скончание на Седмия период Църквата, макар изправена пред хиляди препятствия, чрез верните, които са устояли във вярата, Всевишният Бог удостои Своята Църква и чрез Съда велик й реши духовните съдби и я награди с победите Свои в чин „манна – късна роса“ – решенията съдебни, словесната духовна храна, манната на Сий Божия! И оня, който устои, ще получи бялото камъче с новото име. Това обещание прие Църквата във времето на победите съдебни! Тя биде запечатана за Небето, за вечния живот! Тия са великите обещания Божии за всички ония, които са вярно устояли в дома Божий, сред който враг е успял и е вмъкнал толкова заблуди с една цел – да спъне Църквата в изпълнението на святата й мисия, за да се погуби и човешката душа! Но верността на Верния Свидетел не е оставила дялото Божие! Христа вярно води Своя народ в безопасните пътеки.”

8 Comments

 1. Ето това е манната, Словото, което се пази за идните поколения.
  Изход 16:33
  И Моисей рече на Аарона: Вземи една стомна, и, като туриш в нея пълното на един гомор манна, положи я пред Господа, за да се пази за идните ви поколения.
  Тази светлина – манна – е храната за човечеството до влизането в Ханаанската земя, тоест до възкресението.
  Изход 16:35
  И израилтяните ядоха манната четиридесет години, докато дойдоха в обитаемата земя, ядоха манна, докато пристигнаха до границите на Ханаанската земя.

 2. Най-синтезирано смисълът на публикувания откъс от скритата манна е обяснен в тези няколко изречения:
  “Вечерята е последната манна, скрита в стомната олтарна, която трябва да се сложи на трапезата духовна като вечеря! Тя е последната сватбена вечеря – сватбарска трапеза! Това е късната манна – Росата късна, наросена чрез Съда велик и съдебните решения.”
  Живеем в последното, съдебното време или още във времето на нощта, след която идва зазоряването – първото възкресение на праведните. За това време е подготвена вечерята. Тази вечеря е Божие Слово, което слиза от небето, именно защото в древността я виждаме в кивота, ковчега на завета. Мантата е скрита, идва чрез една стомна. Стомната е човекът, чрез когото Бог е свалил тази светлина на небето. Тя е най-ценното нещо за човека днес, защото е храната, която се поднася на сватбения пир. Всеки, който чете това трябва да копнее със сърцето си за да се докосне до манната, с която са хранени поканените на сватбата – Матей 25:10
  А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна; и готовите влязоха с него на сватбата, и вратата се затвори.

 3. След това Словото казва: “покани Църквата в Лаодикийския период, но тя не Го позна, нито Го пусна да влезе сред нея, за да вечеря с Него.”
  Къде в Библията е описана тази покана?
  Виждаме я в Лука 14:16 А Той му рече: Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина.
  17 И в часа на вечерята изпрати слугата си да рече на поканените: Дойдете, понеже всичко е вече готово.
  18 А те всички почнаха единодушно да се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме.
  19 Друг рече: Купих си пет чифта волове, и отивам да ги опитам; моля ти се извини ме.
  20 А друг рече: Ожених се, и за това не мога да дойда.
  21 И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен рече на слугата си: Излез скоро на градските улици и пътеки, и доведи тука сиромасите, недъгавите, слепите и куците.
  22 И слугата рече: Господарю, каквото си заповядал стана, и още място има.
  23 И господарят рече на слугата: Излез по пътищата и по оградите, и колкото намериш накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми;
  24 защото ви казвам, че никой от поканените, няма да вкуси от вечерята ми.
  Ето това е сватбената вечеря. На нея е поканена лаодикийската църква, най-съвършената, последната. Това е църквата, състояща се от беззаконници (петдесятници) и хулители на Святия дух (адвентни, законници). те са поканените на Сватбата, на вечерята, но отказват. Тогава Бог кани хора, незаквасени от хула и беззаконие и им дава светлината си.

 4. От Софония 1:14 разбираме кога се чува Гласът:
  14 Близо е великият ден Господен. Близо и много бърза, – Гласът на деня Господен; Там ще извика горчиво и силният.
  15 Ден на гняв е оня ден, Ден на смущение и на утеснение, Ден на опустошение и на разорение, Ден на тъмнина и на мрак, Ден на облак и на гъста мъгла,
  Това е в денят на големия гняв, денят на съда.
  Особено много се говори за Гласът в Книгата Откровение, книгата на Съда. Можем да видим това в началото на Страшния Съд в Откровение 5:2
  И видях, че един силен ангел прогласяваше с ВИСОК ГЛАС: Кой е достоен да разгъне книгата и разпечата печатите й?
  Така дотук разбираме кой е ГЛАСЪТ, който е затръбил. Това е Гласът на Святия Дух.

 5. Да разгледаме и следващия откъс от късния дъжд:
  “Наистина Гласът затръбя и покани Църквата в Лаодикийския период, но тя не Го позна, нито Го пусна да влезе сред нея, за да вечеря с Него.
  А какво е вечерята, за да обещава и престол на победителите? (Стих 21). Каква е вечерята? Даде ми се ясно отговорът на този въпрос!
  Вечерята е последната манна, скрита в стомната олтарна, която трябва да се сложи на трапезата духовна като вечеря! Тя е последната сватбена вечеря – сватбарска трапеза! Това е късната манна – Росата късна, наросена чрез Съда велик и съдебните решения.”
  Първо казва, че Гласът е затръбил. Кой е какъв е този Глас?
  Ето какъв е този Глас. Псалом 29:3 Гласът Господен е над водите; Бог на славата гърми; Господ гърми над големите води,
  4 Гласът Господен е силен; Гласът Господен е величествен.
  5 Гласът Господен троши кедри; Да! Господ троши ливанските кедри,
  6 И прави ги да скачат като юнец, Ливан и Сирион като див вол в младостта си.
  7 Гласът Господен разцепва огнените пламъци.
  8 Гласът Господен разтърсва пустинята; Господ разтърсва пустинята Кадис.
  9 Гласът Господен прави да раждат кошутите, И оголва лесовете; А в храма Му всеки възгласява: Слава!
  10 Господ седна Цар над Потопа; Да! Господ седи като Цар до века.
  От 10 стих разбираме когато този Глас тръби Исус е Цар. Исус става Цар едва в последното време, съдебното време. От голгота до Съда Исус е Ходатай.

 6. Да разгледаме следващия абзац:
  “Сам Аз, Вседържителят разпечатах данаилови съдби и скритата от Йоана манна, която в корема му се вгорчи. Днес тоз “корем” се изля в късните “роси”, защото благодатта ороси последните блюда. 232/3″
  Първо тук ни се казва, че лично Бог, разпечатва данаилови съдби? Какво значи това? Тези запечатани данаилови съдби са описани в Книгата на пророк Данаил 12 глава. Там се казва така:
  4 А ти, Данииле, затвори думите и ЗАПЕЧАТАЙ книгата до края на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за нея ще се умножава.
  5 Тогава, като погледнах аз Даниил, ето, стояха двама други, един на брега отсам реката, и един на брега оттам реката.
  6 И единият рече на облечения в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката: До кога ще се чака за края на тия чудеса?
  7 И чух облеченият в ленени дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се закле в Оня, Който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половина време и, че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на светите люде.
  8 И аз чух, но не разбрах. Тогава рекох: Господарю мой, каква ще бъде сетнината на това?
  9 А той рече: Иди си, Данииле; защото думите са ЗАТВОРЕНИ И ЗАПЕЧАТАНИ и запечатани до края на времето.
  Преди 3000 и повече години в това пророчество Бог показва на Данаил какво ще стане, но му казва, че времето още не е дошло за да се обяви публично и предложи на вниманието на хората. Това ще стане в последните дни. Последните дни или още наричани съдебните дни са това време, в което става разпечатването. Идва момент, в който това се случва.
  В откъса, който разглеждаме Вседържителят казва, че времето е дошло и Той е разпечатал запечатаните тайни от древноста, пророкувани за последното съдебно време. Тези разпечатани книги Бог и нарича Късна роса, късен дъжд.

 7. Да разгледаме изречение:
  “Съдебните решения са … очакваните от цялата земя “късни роси” като тайна манна, скрита досега в чин “съдебна светлина”. 44/2
  Има няколко супер важни неща. първо има съдебни решения. Това са решенията на Страшния съд от Откр. 4 -5 глава и нататък. Той е минал и затова разполагаме с най-ценното нещо – съдебните решения. Казва ни, че Съдебните решения още са Късният дъжд, обещан в Библията. Чувал ли си за него? Ако не – да ти помогна с цитати?
  След това казва, че съдебните решения освен късен дъжд са и скритата манна. Ето я скритата манна в Библията: Скритата в ковчега на завета манна е описана и в Изход 16:33
  И Моисей рече на Аарона: Вземи една стомна, и, като туриш в нея пълното на един гомор манна, положи я пред Господа, за да се пази за идните ви поколения.

 8. Скритата в ковчега на завета манна е описана и в Изход 16:33
  И Моисей рече на Аарона: Вземи една стомна, и, като туриш в нея пълното на един гомор манна, положи я пред Господа, за да се пази за идните ви поколения.

Leave a Reply

Your email address will not be published.