Ръководство за разработване на Харта на клиента

Ръководството за разработване на Харта на клиента определя съдържанието на хартата, основните акценти в нея, предварителната подготовка и процес на изработване на хартата, работата със заинтересованите страни и собствените стандарти за административно обслужване.

Съдържанието на Хартата е нормативно определено. Съгласно Наредбата за административното обслужване Хартата на клиента включва:

  • Общите стандарти за качество на административното обслужване;
  • Собствените стандарти за качество на административното обслужване;
  • Начина, по който потребителите могат да постъпят, ако не са удовлетворени от обслужването.

В Приложение № 1 е представен примерен образец на Харта.

Ръководството е одобрено с Решение на Министерския съвет № 246 от 10 април 2020 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.