Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието


Ръководството следва цялостната концепция за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация, уредена със Закона за нормативните актове, Наредбата за обхвата и методология за извършване на оценка на въздействието и Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.Ръководството е основният елемент от методологическата рамка за извършване на оценка на въздействието и неговата структура стъпва на опита и насоките на Европейската комисия, като са отразени нормативните изисквания в българското законодателство. В ръководството е направено ясно разграничение, кои негови части и елементи се отнасят за частичната и кои за цялостната предварителна оценка на въздействието, както и кои елементи са валидни и за двата вида оценка. Подредени са по хронологичен ред процедурните етапи и ключовите аналитични стъпки за извършване на ОВ. Включени и разяснени са методите за анализ на въздействията, предвидени в Наредбата за обхвата и методология за извършване на оценка на въздействието. Ръководството дава много неформални насоки, свързани с избора на екип, събиране на данни, които се базират на експертизата на администрацията на Министерския съвет и съдържа таблици, фигури и връзки към полезни ресурси на информация. Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието е прието с Решение № 728 на Министерския съвет от 05 декември 2019 г.С решението е отменено Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството (РМС № 549 от 2014 г.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.