Проект „Мисли първо за малките!“

ПРОЕКТ„МИСЛИ ПЪРВО ЗА МАЛКИТЕ!“

На 04.01.2019 г. Институтът за политики за малки и средни предприятия“ в партньорство с Института за държавата и правото при БАН и Центъра за оценка на въздействието на законодателството стартира изпълнението на проект „Мисли първо за малките!“финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.009-0153-C01/04.01.2019 г., по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 89 964 лв, от които 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 12 месеца.

Основните цели на проекта са:

  1. изследване на степента на включване на бизнеса и в частност на малките и средните предприятия в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство и набелязване на проблемите и дефицитите, които съпътстват това включване и са причина за неговата недостатъчност и неефективност;
  2. предлагане на механизми, насърчаващи администрацията да включва активно бизнеса и в частност на МСП в тези процеси като подход, гарантиращ по-високо качество, легитимност и ефективност на резултатите от тях;
  3. стимулиране и повишаване на активността на участието на бизнеса, в частност на МСП, във формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство;
  4. насърчаване на взаимодействието между администрацията, от една страна и бизнеса, в частност на МСП, от друга при вземането на решения по политики и регулиране;
  5. предлагане на конкретни практически решения, насочени към постигане на по-високо качество на публичните политики и създаване на по-добра регулаторна среда за бизнеса, в частност за МСП.

Целеви групи на проекта са администрацията, бизнеса (в частност МСП), неправителствените организации и обществеността като цяло.

Изпълнени дейности по проекта до момента:

Дейност 1. Бенчмарк анализ за оценка на ангажираността на МСП в процеса на вземането на решения;

Дейност 2. Социологическо проучване “Взаимодействие между администрацията, бизнеса и НПО в процеса на вземане на решения”.

Резултатите по проекта са насочени изцяло към оптимизиране на процеса на работа на администрацията (първо, чрез идентифициране на основните му слабости и след това чрез предлагането на конкретни мерки за тяхното преодоляване) и максималното улесняване на нейното взаимодействие с бизнеса, в частност МСП. Проектът цели да създаде трайна и устойчива, институционализирана „пътека“ за вземане предвид мнението на бизнеса, в частност МСП, всеки път, когато предстоят да бъдат взети решения, засягащи техните интереси. Само по този начин биха се създали оптимални условия за създаването, поддържането и развитието на благоприятна за бизнеса и насърчаваща икономическия растеж регулаторна среда.

3
4

Проект  „Мисли първо за малките!“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

www.eufunds.bg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.