Покана за обществена консултация на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите

Спират топлата вода в част от кварталите в София

  

КОНТЕКСТ

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. С Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване Министерският съвет одобри най-мащабния досега пакет от общо 1443 мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест, групирани в 5 направления, едно от които е намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите е в изпълнение на Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. на Министерския съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване.

ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Да консултира проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, изготвен от Министъра на икономиката.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОМЕНИТЕ

С предложените промени се определят сроковете, в които административния орган следва да се произнесе по депозирани пред него искания за предоставяне на административна услуга. До настоящия момент тези срокове са регламентирани в подзаконовите нормативни актове, издадени по приложение  на разпоредби на ЗТИП. Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност обаче изисква сроковете, в които административния орган трябва да се произнесе, да бъдат регламентирани в закон. Това обосновава необходимостта от приемане на предлаганите изменения и допълнения в ЗТИП. Въвеждат се механизми за осигуряване на бързина, откритост и предвидимост при предоставянето на административните услуги, както и се премахва противоречието несъответствието между разпоредби на ЗТИП и такива на Административнопроцесуалния кодекс и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

ПЕРИОД НА КОНСУЛТАЦИЯТА

От 26.06.2019 до 25.07.2019 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Заинтересованите страни са поканени да се включат в настоящата консултация като изпратят своите становища и препоръки.

Консултацията ще се проведе по интернет и ще бъде открита за всички организации, граждани и заинтересовани страни.

Вашите коментари следва да бъдат изпратени по електронна поща на имейл [email protected] или публикувани като коментари към публикацията.

Всички мнения, изпратени по електронна поща ще бъдат публикувани на портала www.komentator.bg и на Портала за обществени консултации.

Консултацията се провежда по Проект „Мисли първо за малките!“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, изпълняван от Института за политики за малки и средни предприятия в партньорство с Института за държавата и правото при БАН и Центъра за оценка на въздействието на законодателството. Повече информация относно проекта може да бъде намерена на интернет страницата на Института за политики за малки и средни предприятия http://www.e-sme.eu/мисли-първо-за-малките.

ПРИЛОЖЕНИЯ

 1. Консултационен документ по ЗИДЗТИП
 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите
 3. Мотиви към ЗИД на ЗТИП
 4. Частична предварителна оценка на въздействието
 5. Становище на дирекция “Модернизация на администрацията” по частичната предварителна оценка на въздействието
 6. Анкета ЗИДЗТИП

5 Comments

 1. Уважаеми Господа,
  Измененията, които сте заложили в Проекто закона са основно към сроковете за административно обслужване. НЕ това е важното ! Сроковете така или иначе са уточнени в съответните наредби и вие чисто технически, без да ги променяте, ги прехвърляте в Закона от Наредбата. Има много по-важни, основни проблеми, относно лицензирането на лица по чл.34а от ЗТИП.

  1. Защо не може собственика/управителя на фирмата, кандидатстваща за лицензия по чл.34а, да изпълнява длъжността инспектор по технически надзор, при условие, че има нужната квалификация. За една микро фирма, току-що създадена – това е от съществено значение, предвид разходите за трудовите договори и осигуровките, които се плащат за минимума персонал, заложен в норматививните документи – три лица. Микро-фирмата не може да оцелее финансово при тези разходи. Сключването на договори и набиране на клиенти в този бранш е дълъг и труден процес, а плащането на заплати и осигуровки е ежемесечно и започва още от момента, в който се подадат документите за издаване на лицензия.

  2. Защо не се признава професионален опит на инспекторите, доказан с осигурителни книжки, като собственик на фирми, с предмет на дейност в областите, които са сходни с извършването на надзор, а се изисква професионалният опит да бъде доказан само и единствено с трудова книжка.

  С уважение и надежда да се направи нещо, наистина важно, за микро-предприятията, засегнати от нормативите на ЗТИП, а не само изчистване на технически проблеми :

  инж. Люба Пенчева

  “Леотех” ЕООД

 2. Предложения на НБС НПАПЕ за промени в ЗТИП
  Във връзка с внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, и след като направихме анализ на съществуващото положение и внесените промени, предлагаме, следното:

  В чл. 34а се правят следните изменения:

  в ал. 2 т. 3 думата „магистър“ се замени с “бакалавър”, а стажа да стане 3 години по специалността;

  в ал. 2 т. 4 предлагаме думата „притежават“ да са замени с „разполагат“.

  в ал. 3 т. 1, буква „а“ думата „магистър“ се замени с “бакалавър”, а стажа да стане 3 години по специалността.

  В чл. 36 се правят следните изменения:

  в ал. 2 т. 3 думата „притежават“ да са замени с „разполагат“

  в ал.2, т. 4 думата „български“ се заменя с думата „действащи“.

  Създава се нова алинея 9 със следния текст:

  „(9) Лицето, което кандидатства за получаване на удостоверение за извършване на дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност, подава писмено заявление, придружено от документите, определени в съответната наредба по чл. 7.“.

  Чл. 45 се заличава.

  В чл. 48, се изменя така.

  Чл. 48. (1) Органите за технически надзор при извършване на надзорната дейност съгласно наредбите по чл. 31 имат право на достъп до съоръженията с повишена опасност и обектите, в които те се произвеждат, монтират, поддържат, ремонтират и експлоатират, независимо от формата на собственост.

  (2) Собствениците или ползвателите на съоръженията с повишена опасност са длъжни при поискване незабавно да предоставят на органите за технически надзор исканите сведения и документи, и да съдействат при взимане на проби или материали.

  Поради големия обем, МОТИВИТЕ за нашите обосновани предложения, ще бъдат предоставени на Икономическата комисия на НС, МИ и ДАМТН по имейл.

  С уважение

  К.Петров

  Председател УС

  НБС Надзор и поддръжка на асансьори, подемници и ескалтори.

 3. Бългаска национална асоциация Активни потребители подкрепя проекта за И.Д. на ЗТИП. Приветстваме усилията за създаване на по-добра организация в работата на задължените държавни органи, каквато е ДАМТН. Чрез предложените промени и законово регламентирани задължителни срокове за произнасяне на администрацията при подаване на искания от страна на бизнеса за получаване на съответна адм.услуга, ще дисциплинират същата тази администрация и ще направят нейната работа по-прозрачна и предвидима. Това опосредствено ще влияе както върху пазара като цяло, така и върху потребителите- получатели на стоки и услуги. Посочването на ясни и конкретни срокове за изпълнение на адм.услуги в закон ще осигурят по-добри гаранции за изпълнение на правомощията и задълженията на държавната администрация и ще създадат условия за повишаване на доверието в нейната работа.
  Екип на БНААктивни потребители

 4. ДО
  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  Във връзка с предстоящите промени на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), предлагам да се заличи чл. 45 от цитирания закон. Дейността по чл. 45 от ЗТИП е паралелна дейност на извършвана от Министерството на образованието и науката, чрез създадените структури, работещи по специализираните закони: Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК).
  Мотиви:
  1. Разпоредбата на чл. 45, ал. 1, т. 1 от ЗТИП създава допълнителна административна тежест с изискването ГД ИДТН да съгласува учебните програми и планове. Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, учебните планове и програми следва да се разработят въз основа на ДОС за придобиване на квалификация по професии от обучаващата институция самостоятелно или съвместно със заявителя на професионалното обучение и се утвърждават от директора на обучаващата институция, съгласно чл. 13д, ал. 4 от ЗПОО. ГД ИДТН няма статут на обучаваща институция и не следва да съгласува съдържанието на учебните планове и програми за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност.
  2. Разпоредбата на чл. 45, ал.1, т. 2 създава допълнителна административна тежест с въвеждането на разрешителен режим за провеждане на курсове за придобиване на правоспособност, какъвто не се изисква от Закона за професионалното образование и обучение.
  3. Министерството на образованието и науката е компетентното министерство за дейностите свързани с придобиване на професионалното образование и обучение, придобиване на правоспособност и взаимно признаване на професионални квалификации и следи за прилагане на разпоредбите на ЗПУО, ЗПОО и ЗППК, а ДАМТН, прилага нормативна уредба по чл. 45, ал. 2: Наредба №1 от 4 март 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки (загл. доп.-дв, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.); Наредба № 2 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (загл. доп.-дв, бр. 39 от 2006 г., в сила от 12.05.2006 г.); Наредба № 3 от 17 януари 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията “монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”.
  Във връзка с всичко изложено до тук и с цел прилагане законосъобразно нормативната уредба в Република България, за дейностите свързани с придобиване на професионалното образование и обучение, придобиване на правоспособност и взаимно признаване на професионални квалификации, трябва да се изпълняват от създадените структури на МОН и от институциите с обучаващ статут, които са нормативно осигурени и компетентни за извършване на дейността.

  С уважение,
  инж. Стоил Стоилов
  ТИ Сит България ЕООД

Leave a Reply

Your email address will not be published.