Покана за обществена консултация на проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата

КОНТЕКСТ

Министерският съвет предвижда мащабна трансформация на модела на административно обслужване. С Решение № 704 от 5 октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване Министерският съвет одобри най-мащабния досега пакет от общо 1443 мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест, групирани в 5 направления, едно от които е намаляването на регулаторната тежест за бизнеса.

Сред целите на проекта на постановление на Министерския съвет е също прецизиране на текстовете на Наредбата за специално ползване на пътищата в съответствие с направени изменения в нормативната уредба.

При услугите, свързани със специалното ползване на пътищата, предоставяни от общинските администрации не се използват еднотипни образци на заявления, като общинските администрации имат възможността да одобряват различни образци – Наредба за специално ползване на пътищата не съдържа образци на заявленията.

Сред предложените промени в наредбата с цел стандартизиране на услугите, свързани със специалното ползване на пътищата, и улесняване на гражданите и бизнеса, се създават образци на заявления.

С предложените промени в Наредбата се цели също, при спазване на допълнителни мерки за безопасност, да бъде създадена нормативна възможност, чрез изменения и допълнения в чл. 10 от Наредбата за специално ползване на пътищата, да се допуска изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Да консултира Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОМЕНИТЕ

Предвиждат се промени, които обхващат отмяна на разпоредбите за представяне на официални удостоверителни документи на хартиен носител. Това са удостоверенията за регистрация, издавани от Агенция по вписванията и удостоверенията за наличие или липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от ДОПК.

За изпълнение на приетите мерки с Решение № 704 от 2018 г. на Министерския съвет е необходимо да се направят нормативни промени в наредбата, с които се предвижда:

1. От заявителите да не бъде изисквана за предоставяне информация или документи, които са налични при административния орган или при друг орган.

2. Съгласуванията по наредбата с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) да бъдат извършвани по служебен път;

3. По отношение на протоколите за извършване на оглед е определен срок за съставянето им след подаване на заявлението за издаване на разрешение за специално ползване.

Сред целите на проекта на Постановление на Министерския съвет е също прецизиране на текстовете на НСПП в съответствие с направени изменения в нормативната уредба.

ПЕРИОД НА КОНСУЛТАЦИЯТА

От 18.07.2019 до 17.08.2019 г.

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Заинтересованите страни са поканени да се включат в настоящата консултация като изпратят своите становища и препоръки.

Консултацията ще се проведе по интернет и ще бъде открита за всички организации, граждани и заинтересовани страни.

Вашите коментари следва да бъдат изпратени по електронна поща на имейл [email protected] или публикувани като коментари към публикацията.

Всички мнения ще бъдат публикувани на портала www.komentator.bg. Отговорите, за които е посочено да бъдат третирани като „анонимни“, ще бъдат публикувани без личните данни. Отговорите, за които е посочено да не се публикуват, няма да бъдат публикувани.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Консултационен документ по Наредбата за специално ползване на пътищата

Проект на постановление на Министерския съвет НСПП

Оценка на въздейстието

Доклад към проект на постановление на Министерския съвет

Становище на дирекция Модернизация на администрацията

Анкета Наредба за специално ползване на пътищата

Свързани публикации

3 Comments

 1. Благодаря за поканата за участие в тази консултация. Разполагаме с крайпътен обект и имахме намерение да го разширяваме.
  Имайте предвид, че процедурите в АПИ са неясно разписани и това неминуемо води до корупция. Само един пример – вижте какво се предлага в § 3. В чл. 8 ал. 4. се казва, че се носи се документ за платена такса и се прилагат документи. Какви документи? В т.1 се изисква да се внесе искане, или заявление. Дотук добре. Обаче какво виждаме в т.2. В т.2 се изисква прилагане на документ, наречен “2. извършване на оглед от представители на съответното специализирано звено и органите на Министерството на вътрешните работи в присъствието на заинтересуваното лице и съставяне на протокол за извършване на оглед в 14-дневен срок от подаденото искане;” Що за недомислица? Уж искаме документи, а изведнъж влизаме в процедура. Т.2 не е документ, а именно процедура. Значи след подаване на искането някой отива да прави оглед. Ето защо т.2 трябва да се преработи така: “протокол за извършен оглед”, а процедурата, че се ходи на проверка да се уреди отделно като се опише кой ходи, кога ходи. По т.2 спокойно мога да твърдя, че не изпълнявате мерките в споменатото в мотивите решение.
  Същото е и с т.3. – проект за комуникационно-транспортен план, приет от органите на
  Министерството на вътрешните работи с положително становище. Значи преди да се отиде в АПИ трябва да се ходи в МВР. МВР няма такава услуга. Специално проверих.
  Иначе и аз подкрепям и в т.3, 4 и 5, че се изисква при условията по чл.5, ал.6, тоест по служебен ред.
  На сайта на АПИ защо не са описани документите за извършване на това разрешение? http://www.api.bg/index.php/bg/administrativni-uslugi/usluga-840/
  Да не говорим, че за услугата издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се изисква прилагане на Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него. http://www.api.bg/index.php/bg/patni-taksi-i-razreshitelni

 2. По §1. Изцяло подкрепяме новата ал.6, на чл.5 и идеята за осигуряване на документи по служебен ред, без такси за ползвателите.
  По §3. Подкрепяме новата т.5. на ал.4, съгласно която ще се прилага скица на имота, изискана при условията на чл. 5, ал. 6, тоест по служебен път.“
  По §6, ал.1. на чл.11. Подкрепяме новата редакция, с която се създава стандартизирано заявление за заявяване на услугата. Стандартизирането ще е от полза за бранша, който се налага да работи в различни общини. Със същите съображения подкрепяме и създаването на стандартизирани заявления, предвидено в чл.13, чл.16, чл.20, чл.22а и чл.25.
  По §13, чл.22а, ал.2, т.1. Предлагаме да се поясни кой заверява документа и по какъв начин – нотариално или заверено от самия вносител.

 3. Стандартизирането на общинските услуги е много правилно нещо. Трябва да се направи същото и с останалите услуги на общините.

Leave a Reply

Your email address will not be published.