Оптимизират академичния състав на университетите

Програма за оптимизиране на академичния състав в университетите бе публикувана за обществено обсъждане от Министерството на образованието. Предвижда се 33 държавни висши училища да получат 4 милиона лева за обезщетения на 1000 пенсионирани преподаватели над 65 години. 

Оптимизацията се налага заради продължаващите демографски промени в страната, стремежа за повишаване ефективността на разходите за висшите училища и големия дял на академичния състав в предпенсионна възраст.

Чрез тази програма ще се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на академичния състав за периода 01 май 2021 г. – 31 декември 2021 г. поради промяна в структурата и състава му, настъпила в резултат на преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на основни структурни звена в държавните висши училища.

Преструктурирането на вътрешната структура на академичния състав се налага както от стремежа към повишаване ефективността на разходите на институциите, така и от настъпилите промени в учебния процес, големия процент преподаватели в пенсионна възраст и намаляващия брой студенти поради демографската криза в страната, пише в документа.

Очакваният ефект от приемането на програмата е чрез поставяне на висшите училища в реална конкурентна среда на национално и международно ниво да се повиши качеството на образованието. А с намаляването на научно-преподавателския състав на възраст над 65 години да се даде възможност на по-младите членове на академичния състав за развитие и професионално израстване. Очаква се да се повиши и привлекателността към преподавателската професия.

Предложения по програмата се събират до 19.04. 2021г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.