Община Стара Загора първа с харта на клиента по нов модел и структура

От 24 март 2020 г. община Стара Загора има нова харта на клиента, одобрена със заповед на секретаря на общината Делян Иванов. Тя е изготвена в съответствие с новите изисквания на Наредбата за административното обслужване към хартите и новото Ръководство за разработване на харти на клиента, одобрено с Решение № 246 на Министерския съвет от 10 април 2020 г. Съгласно Ръководството:

Хартата трябва да бъде ясен, кратък и леснодостъпен документ, който информира за стандартите за обслужване. Тя е документ с ясни и точни указания какво може да предприеме потребителят, ако декларираните стандарти не се изпълняват и/или той не е удовлетворен от обслужването.

Препоръчва се обемът на Хартата да е от една до максимум три страници, да се избягват текстове, които не носят пряка информация на потребителя и да се използва лесен, достъпен и разбираем език.

В хартата си община Стара Загора е предоставила информация за местоположението и как се стига до Центъра за административно обслужване с обществен транспорт.

Описани са възможностите за паркиране и работното време. Дадени са адресите на всички изнесени звена на общината, в които се заявяват общински услуги.

Описани са възможностите за достъп за хора със специфични потребности. За целта Центърът за услуги е на партерния етаж с осигурен адаптиран достъп, осигурено е място за придвижване с инвалидни колички, детски колички и др., обособено е отделно гише за обслужване на самостоятелно гише за обслужване, предвидена е нова услуга „Домашна визита”.

Поет е ангажимент в центъра за услуги да се осигурят столове, маси и пособия за попълване на документи, питейна вода и възможност за ползване на тоалетна и безплатен интернет.

В специален раздел са систематизирани изискванията и правилата за предоставяне на информация за услугите.

Новост е и процедурата за отстраняване на проблеми и решаване на жалби още по време на престоя в центъра.

Обявени са приемните дни за кметове, заместник-кметове и служители в общината.

Очакванията са хартата на община Стара Загора да послужи като основа, а защо не и директно да се копира и адаптира от останалите общини.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.