Нови три регламента на ЕС, свързани с лозаро-винарския сектор

На 2 декември 2021 г. в Официалния вестник на Европейския съюз бяха публикувани три регламента, свързани с лозаро-винарския сектор. Първият от тях е Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013. Регламент (ЕС) 2021/2116 е относно финансинарето, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕС) №1306/2013. Последният регламент, публикуван в Официалния вестник на ЕС, е Регламент (ЕС) 2021/2117 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни, (ЕС) № 251/2014 за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и (ЕС) № 228/2013 за определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на Съюза.

  1. Регламент (ЕС) 2021/2115;
  2. Регламент (ЕС) 2021/2116;
  3. Регламент (ЕС) 2021/2117.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.