Нови стандарти за обществени консултации

През 2016 г. беше усъвършенствана процедурата за провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица при изработването на проекти на нормативни актове и при извършването на предварителна оценка на въздействието. Досегашният опит показва, че има възможност за подобряване на процесите при провеждането на обществените консултации, с оглед по-активното включване на заинтересованите страни и постигането на по-високо качество на консултациите. Актуализирането на принципите и стандартите за провеждане на обществени консултации е насочено към утвърждаването на този механизъм като естествена управленска практика, приложима към всички ключови управленски решения и се основава на най-добрите международни практики и препоръки.

Актуализираните Стандарти за провеждане на обществени консултации представят основните етапи от подготовката, провеждането и оценката на обществени консултации, както и стандартите за тяхното практическо прилагане от страна на публичната администрация, включително отчитането на приноса на участниците в обществените консултации и са структурирани в три раздела:→ Раздел I:   Общи принципи и процедури за провеждане на обществени консултации;→ Раздел II:  Обществени консултации, провеждани от централните органи на изпълнителната власт;→ Раздел III: Обществени консултации, провеждани от органите на местната власт. Стандартите са предназначени да подпомогнат администрациите при прилагането на определените принципи за провеждане на обществени консултации като част от цялостния процес на планиране, разработване и прилагане на публични политики. Стандартите са разработени по проект “Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002 Стандартите за провеждане на обществени консултации са приети от Съвета за административната реформа на 16 септември 2019 г.С решението са отменени Стандартите за провеждане на обществени консултации (РСАР от 26 октомври 2010 г.) 

Стандарти за обществени консултации

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.