Министерството на земеделието изисква свидетелство за съдимост за участие в работна група

Министерството на земеделието изисква представяне на свидетелство за съдимост за участие на представители на неправителствени организации, работещи в частна полза при изготвяне на стратегическия план на Република България за участие в Общата селскостопанска политика на Европейския съюз през програмния период 2021 – 2027 г. Досега такова изискване съществува само от организациите в публична полза. Изискването се въвежда с Проект на ПМС за допълнение на Постановление №142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021–2027 г.
В работната група участват общо 16 групи членове, но само от представителите на НПО се изисква доказване на съдебния статус. В мотивите към постановлението няма аргументи защо са толкова опасни осъжданите представители на НПО и защо осъжданите представители на синдикати, на БАН и на администрацията не са опасни.
Несъмнено това е една ограничителна мярка спрямо неправителствения сектор, без аналог в българската нормативна уредба.
Браншовите организации не са възразили срещу това дискриминационно изискване. Публикуваните становища от Асоциация Растителнозащитна индустрия и Националния съюз на земеделските кооперации в България акцентират върху тяхното включване в работните групи, без оглед на административната тежест.

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5496

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.