Методология за провеждане на функционален анализ и Наръчник за прилагане на методологията

Методологията за провеждане на функционален анализ и Наръчникът за прилагане на методологията са разработени по проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд с бенефициент администрацията на Министерския съвет. Двата документа са одобрени с решение по т.3 от дневния ред на заседанието на Съвета за административната реформа, проведено на 26 март 2019 г.

Целта на методологията е да предостави набор от инструменти за анализ и оценка на изпълнението на дейността в администрацията. Нов момент в нея са описаните методи за провеждане на функционален анализ на административна система, на секторна и на хоризонтална политика. Поставя се специален акцент върху ефективността и ефикасността.

Новата Методология представлява актуализация и заменя разработената през 2008 г. Единна методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация. Актуализацията се налага тъй като методологията от 2008 г. акцентира главно върху релевантността на функциите. Като резултат в плановете за подобрение се включват главно предложения в частта релевантност на функциите; анализите не са цялостни, а обхващат функциите на отделни администрации и структурни звена в тях, без да могат да адресират проблемите с припокриването и дублирането на функции между повече от една администрация. Извършването на функционални анализи на отделни администрации, без да се анализира организационната система на всички звена и институции за изпълнение на политиката, води до ограничени промени от вътрешноорганизационен характер, вместо до генерално подобрение.

Методологията осигурява инструмент за оптимизация на държавната администрация, съобразен с тенденциите в областта на административната реформа в Европа, насочени към намаляване на фрагментацията, мрежова ориентация, хоризонтална и вертикална координация между административните структури, прозрачност и отговорност на управлението, въвличане на бизнеса и неправителствените организации, дигитализация на публичната администрация, намаляване на вътрешната бюрокрация, по-силен фокус към резултати и постигането на цели и др.

Методологията за провеждане на функционален анализ представя общия подход и логическата последователност на дейностите при извършване на анализа, а дейностите, методите, приложенията, въпросниците и формулярите, необходими при извършване на анализа, се съдържат в Наръчника за прилагане на Методологията.

Администрациите следва да използват новата Методология при провеждане на реформи, насочени към, преструктуриране на административни структури; подобряване на разпределението на функциите и на отговорностите между отделни структури и звената в тях; оптимизиране на вътрешната структура, премахване на дублиращи се и остарели функции, подобряване на вътрешната комуникация при изпълнение на работните процеси; подобряване на координацията между администрациите и дейността на консултационните съвети; подобряване на ефективността и ефикасността при изпълнение на политиката и др.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.