Месечна подкрепа за хора с увреждания и без допълнителна индивидуална оценка

4 хиляди стават инвалиди след катастрофи у нас

Месечна финансова подкрепа за хората с увреждания да се отпуска без да се извършва допълнително индивидуално оценяване на
потребностите. Това предвиждат промени в Закона за хората с
увреждания, които са публикувани от социалното министерство за
обществено обсъждане. Срокът за събиране на коментари и мнения е до 28 октомври.

Промените са разработени от работна група към Министерството на труда и социалната политика с участието на всички заинтересовани страни. С новите текстове се предлага да отпадне и ангажимента за попълване на формуляр за самооценка, който поражда сериозни
затруднения за хората с увреждания.

С измененията ще се съкратят сроковете за получаване на подкрепа и те ще могат по-бързо да се възползват от своите права. Ще се намали и административната тежест.
Хората с увреждания ще получават необходимата им финансова подкрепа чрез подаване само на едно заявление, придружено с медицински документ, в дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес. За отпускането на целева помощ за балнеолечение и/или рехабилитационни услуги и за наем на общинско жилище също няма да се изисква индивидуална оценка на потребностите и попълване на формуляр за самооценка.
Изготвянето на индивидуална оценка на потребностите се запазва по установения ред при кандидатстване за целева помощ за покупка на лично моторно превозно средство и приспособяване на жилище, както и за установяването на потребността от лична помощ,
социални услуги или друг вид подкрепа по ред и условия, определени в Закона за хората с увреждания.
С промените се въвежда ясна уредба на механизма за преминаване предоставянето и финансирането на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания към системата на здравеопазването от 1 януари 2021 г. в
отговор на дългогодишните искания на хората с увреждания за такава промяна.

Осигурява се и по-дълъг времеви хоризонт за подготовка на институционализирането на Държавната агенция за
хората с увреждания към Министерския съвет. До края на 2021 г. ще бъдат предприети всички необходими действия за извършване на обстоен анализ с цел въвеждане на прецизни регулации
във връзка с устройството, дейността и правомощията на новата структура в подкрепа на хората с увреждания.
Проектът ще бъде разгледан на заседание на Националния съвет за хората с увреждания.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.