Материали за обучение по обществени консултации и взаимодействие между администрацията и гражданското общество

Предмет:

Принципи и практики за прилагане на инструментите за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения, с акцент върху обществените консултации (планиране, провеждане и оценка)

Основна цел:Задълбочаване на разбирането и формиране на практически умения за:- Ефективно планиране, провеждане и оценка на консултации при извършване на предварителни и последващи оценки на въздействието- Провеждане на обществени консултации на изработени проекти на нормативни актове- Прилагане на инструменти за взаимодействие между администрацията и гражданското общество при вземане на управленски решения- Привличане на гражданска експертиза от администрацията- Прилагане на иновативни форми за гражданско участие Материалите са разработени по проект “Администрацията и гражданско общество – партньорство в управлението“, реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, BG05SFOP001-2.001-0002

Програма

План на обучаващия

Презентация

Материал за обучение на служители в местната администрация

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.