КЕВР и Министерството на регионалното развитие блокират комплексната процедура по издаване на виза за проектиране

Напразни се оказаха надеждите на желаещите да строят, че занапред това ще става по-лесно и по-бързо.

От 3 януари 2019 г. е в сила изменение в Закона за устройството на територията, с което е предвидена възможност при подаване на заявление за издаване на виза за проектиране възложителят да поиска с визата за проектиране да му бъдат предоставени и изходните данни, необходими за проектирането и за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура от съответните експлоатационни дружества, като опише инвестиционното си намерение. В 7-дневен срок от получаването му общината или другите компетентни органи изпращат заявлението до експлоатационните дружества за предоставяне на исканите изходни данни, необходими за изработване на инвестиционния проект и на условията за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура, които трябва да предоставят информацията в 14-дневен срок. 

Визата за проектиране е основание за сключване на договори с експлоатационните дружества за временно водоснабдяване на строителната площадка по време на изпълнение на строителството и/или за временно електроснабдяване на строителния обект – когато в имота не е осигурено захранване, и на договори за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура при посочените в нея условия, ако в едногодишен срок от влизането ѝ в сила възложителят внесе за съгласуване и одобряване инвестиционния проект. Експлоатационните дружества не могат да поставят допълнителни условия, утежняващи възложителя. По този начин чувствително се намалява срока за реализиране на инвестиционните инициативи, тъй като инвеститорите не се налага да чакат неопределено време и да заплащат отделна такса за получаване на изходни данни. Отпада и задължението за сключване на предварителен договор за присъединяване, който досега също се заплащаше.

За да стане всичко това министърът на регионалното развитие трябваше да одобри унифицирано заявление за комплексната процедура по издаване на виза за проектиране. Три месеца и половина по-късно заявление все още няма. Проверка на Коментатор показа, че всички процедури продължават да се извършват постарому.

1 Comment

  1. Въпросният текст е в чл. 140а, ал. 9 от ЗУТ (Нов – ДВ, бр. 1 от 2019 г., в сила от 01.01.2019 г.):
    “Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране.”
    Предполагам проблемът е в съгласуването от КЕВР, щом в МРРБ само трябва да го утвърдят. Може би трябва да питате в КЕВР първо

Leave a Reply

Your email address will not be published.