Как да се разследват тримата големи в съдебната власт

Разследванията срещу “тримата големи” в съдебната власт (председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главният прокурор) за умишлено престъпление от общ характер да започват по предложение на поне трима членове на съответната колегия или на министъра на правосъдието. Това предлага министърът на правосъдието Данаил Кирилов с поправки в Закона за съдебната власт и в Наказателно-процесуалния кодекс. Разрешение за това дали ще започне разследване или не ще дава Пленумът на Висшия съдебен съвет, като решението се взема с поне 17 гласа “за”. Самото разследване ще провежда прокурор от Специализираната прокуратура или от Софийската градска прокуратура в зависимост от престъплението.

“Тримата големи” в съдебната система ще може да бъдат разследвани само за умишлени престъпления. “Разследванията ще са само за умишлени престъпления и така даваме отговор на въпроса дали ако председател участва в пътнотранспортно произшествие, нещата ще бъдат по този ред – не, няма да бъдат”, обясни министърът на правосъдието Данаил Кирилов.

Разследванията ще се разделят на такива за корупция и организирана престъпност, които ще се разследват от специализираната прокуратура, а всички останали – от Софийската градска прокуратура.

Една от идеите е предложението за започване на наказателно преследване срещу някого от “тримата големи” да се разглежда не по-късно от 7-дневен срок от постъпването му от Пленума на ВСС, като се изслушва и засегнатото лице.

При даване на разрешение за започване на дело ВСС постановява и временно отстраняване от длъжност. Срокът за отстраняване е година и половина при тежки престъпления и 8 месеца в останалите случаи.

“Тримата големи ще бъдат и временно отстранени с решение на Пленума на ВСС. Смятаме, че по този начин гарантираме безпристрастността и ненамесата при осъществяване на това досъдебно производство”, обясни правосъдният министър.

Решението на Пленума може да бъде обжалвано в тридневен срок пред 5-членен състав на Върховния административен съд, а членовете ще се определят на случаен принцип от всички съдии. Решението дали да започне наказателно преследване се постановява в 7-дневен срок от постъпване на жалбата и е окончателно.
Кирилов предлага изрично в чл. 175, ал. 5 от ЗСВ да се посочи, че решението за предсрочно прекратяване на мандата на тримата големи се взема поне със 17 гласа “за” от Пленума на ВСС.

Измененията в НПК ще регламентират реда за разследване на тримата големи, като се предвижда и създаването на нова глава, в която ще има 6 разпоредби. Ако за съответното престъпление се предвижда наказание до 15 години затвор, тогава делата срещу тримата големи се разглеждат от тричленен състав, като всички магистрати в него се избират на случаен принцип. Ако предвиденото наказание е над 15 години лишаване от свобода, тогава заседават петчленни състави, като отново се спазва случайният подбор.

При разглеждане на делата като въззивна инстанция съдът заседава в състав от петима съдии, а последна инстанция е ВКС.

Според министъра с тези промени ще се постигне “баланс между обществения интерес от това служебното положение на “тримата големи” и няма да се възпрепятства разследването срещу тях. От друга страна, текстовете гарантирали, че правата на заинтересованите лица ще бъдат защитени. Всички идеи ще бъдат обсъдени допълнително на 24 юни, след като се запознаят подробно с предложенията и изработят становища.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.