Обобщен доклад от мониторинга на конкурсите за държавни служители: няма по-лесно нещо от това да се назначи предварително избрания кандидат

От 2012 г. Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“, чрез своята електронна медия Komentator.bg, работи по подобряване на подбора на служители в държавната администрация. Причините за интереса към темата са свързани с огромния обществен ресурс, разходван за възнаграждения. Ежегодно над 6 000 000 000 лева се харчат за възнаграждения на държавни служители. Липсата на реална състезателна процедура за подбор на най-качествените кандидати за постъпване на държавна служба демотивира младите хора и е един от факторите за емиграцията им. Качеството на подбора оказва пряко влияние върху ефективността и ефикасността на управлението.

При първоначалното си приемане през 1999 г., Законът за държавния служител предвижда държавните служители да се назначават с конкурс по преценка на органа по назначаването. Задължителното провеждане на конкурсна процедура бе въведено едва през 2003 г. Въпреки това в законодателството останаха „вратички“ за заобикаляне, които до голяма степен бяха затворени с промените в законодателството от 2016 г., насочени към ограничаване на възможностите за назначаване без конкурс. Поради ограниченията за назначаване без конкурс сега нарушенията са насочени към манипулиране на конкурсите. За общините още от 2004 г. с подзаконов акт е отворена широка врата за непровеждане на конкурси, т. к. експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции в общинските администрации могат да се заемат и по трудово правоотношение, по което конкурсът не е задължителен.

За да установим проблемите и да насърчим дискусия, насочена към подобряване на подбора в администрацията проведохме наблюдение на начина на провеждане на конкурсите за държавни служители по Закона за държавния служител.

Период на провеждане на мониторинга

Мониторингът се проведе в периода май – октомври 2020 г.

Цел на мониторинга:

 • създаване на висока степен на обществена нетърпимост към нагласените и манипулирани конкурси, защото без професионално подготвена администрация не може да има просперираща държава;
 • изграждане в обществото на разбиране, че манипулирането на конкурсите е неморално и дори престъпно;
 • разбиране от страна на политиците, че обграждането с некомпетентни хора в крайна сметка вреди на тях и води до преждевременното им освобождаване;

Как се проведе мониторингът?

Мониторингът се проведе чрез проследяване на обявените конкурси в Административния регистър и на страниците на администрациите, както и чрез събиране на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Мониторингът протече на 2 етапа:

 • Първи етап: мониторинг на конкурсите в централната администрация. Искания за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ са изпратени до 28 централни администрации. Сред тях са министерствата, без Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, и най-големите централни администрации.
 • Втори етап: мониторинг на конкурсите в общинската администрация. Изпратени са 241 запитвания по ЗДОИ до всички общински администрации, които ползват Платформата за достъп до обществена информация.

Резюме на доклада

В резюме наблюдението показа, че няма нищо по-лесно от това да се назначи предварително избрания кандидат. Как става ли? Представете си, че сте кмет, областен управител, изпълнителен директор, министър. Какво правите?

Първо, ако служителят трябва да бъде назначен в общинска администрация е съвсем лесно. Общините не са длъжни да провеждат конкурс за 85 % от служителите си. Стига да не е на ръководна длъжност го викате, носи си дипломата и го назначавате.

Второ, ако все пак трябва да проведете конкурс викате избрания кандидат и го разпитвате хубаво: какво образование и от кое професионално направление и специалност има, какви чужди езици на какво ниво владее и какви сертификати има, какви сертификати има в областта на информационните технологии. После записвате всичко това в обявлението като “Специфични изисквания за длъжността или допълнителни квалификации”. Е, тези специфични изисквания няма да произтичат от нормативен акт, както е редно. А допълнителни изисквания съвсем, съвсем нямате право да посочвате. Но вие не се притеснявате. Знаете, че няма орган, който да контролира провеждането на конкурсите. Знаете, че никой не може да обжалва обявлението. И така с този ход сте елиминирали 80% от потенциалните кандидати, особено ако сте посочили предпочитана специалност. Затова не е учудващо, че има много конкурси с един, двама – трима кандидати.

Трето, още на етап допускане комисията може да вземе решение, че професионалният опит на даден кандидат не е точно професионалният опит за същата длъжност. Тълкуванието дали е точно опит за тази длъжност е субективно и го прави само комисията. Така кандидатите намаляват още.

Четвърто, провеждате тест, защото в масовия случай това е начинът за провеждане на конкурса. Знаете, че няма стандарти за тестовете, освен да са затворени въпроси. Слагате няколко въпроса, които са объркващи и какъвто и отговор да бъде даден го отбелязвате като неточен.  Знаете и че кандидатът няма право да види теста си и няма как да разбере къде е сбъркал, така че спокойно можете да отбележите като неточен още някой и друг отговор.

Пето, ако са останали кандидати, които са събрали необходимият брой точки, следва интервю. О, да. Щях да забравя. Задължително им се задават едни и същи, предварително формулирани въпроси. Знаете, че имате право на мнение и членовете на комисията могат да дадат на когото искат каквато си искат оценка. Интервюто е напълно субективно нещо, но странно защо в българската администрация след четирите начина на провеждане следва и интервю, което е с оценки, но не е начин на провеждане. За по-сигурно правите следното: комисията има право да определи тежестта на оценките от интервюто и вие вземате решение, че тежестта на оценката от интервюто в сбора между интервюто и теста е 3 към едно в полза на интервюто.

Шесто, класираме на първо място ношият кандидат. Кандидатите, които не са на първо и второ място, имат право да подадат възражение, ама разбира се. Те подават възражението до вас, като орган по назначаване и вие отхвърляте възражението. Това е ваше право, а и знаете, че решението ви не подлежи на контрол.  

Препоръки за решаване на констатираните проблеми

На базата на резултатите от проведеното наблюдение и анализа на данните са формулирани 10 предложения:

 • Да се определи орган, който осъществява контрол за спазване на нормативната уредба, свързана с конкурсите  
 • Да се изключи възможността общините по своя преценка да прилагат статута на държавната служба и съответно да не провеждат конкурси за назначаване на служителите си
 • Да се определят правила за определяне на специфичните изисквания за заемане на длъжността и да се упражни контрол на поставянето на специфични изисквания
 • Да се предвиди възможност за подаване на заявления за участие в конкурс по пощата
 • Да се определят стандарти за тестовете и другите начини за провеждане на конкурса
 • Да се регламентират процедури за провеждане на конкурсите
 • Да се разширят възможностите за обжалване на решенията на конкурсната комисия и актовете на органа по назначаване
 • Да се създадат наказателни разпоредби за членовете на конкурсните комисии и органите по назначаване
 • Да се осигури публичност на информацията за приключилите конкурси, а информацията, която подлежи на публикуване да се разшири
 • Да се упражни контрол за спазване на изискването да не се представя диплома, която е вписана в Регистъра на завършилите студенти

С настоящия доклад предоставяме резултатите от мониторинга, анализа и предложенията на вниманието на представителството на Европейската комисия, Народното събрание, Министерския съвет, Съвета за административната реформа, работодателските организации и медиите и очакваме предприемане на конкретни действия.

Целият доклад можете да прочетете тук:

Свързани публикации

7 Comments

 1. Като студент, разглеждащ обяви за работа, впечатление са ми правили не една или две обяви, в които присъстват търсени “специфични изисквания за длъжността или допълнителни квалификации”. Смятам, че доста хора са наясно с нечестното “одобряване” на кандидати, но няма какво да напряват и се примиряват, защото няма контрол, няма и наказания. На мнение съм, че ако това се промени и бъдат взети мерки, би било от ползва както за самото общество, така и за държавата!

 2. Докато няма наличие на контрол, ясно описани стандарти за цялата процедура и тестовете, както и възможност кандидатите да могат да виждат работата си нищо няма да се промени. Естествено, това съвсем не е всичко, което не е наред, но са базови изисквания, които липсват ли не може и да става дума за справедливост, камо ли очаквано качество на изпълнение на работата.

 3. Действащата нормативна уредба за назначаване на служители в централнатите и общинските администрации има недостатъци, които водят до ненаказуема измама при провеждане по несправедлив начин на конкурсите за назначаване на непрофесионалисти в държавни администрации. Тази практика трябва да бъде прекратена, чрез актуализиране и прецизно променяне на законодателството за конкурсните процедури при назначаване на административни служители.

 4. Ама хайде като съм си отворила устата. Съгласно Наредбата за документите за заемане на държавна служба, чл.2, ал.2, т.1 вижте какво се изисква:
  Изисква се към заявлението да се представи документ за самоличност. А се представят и други документи. Как така се представят? Какъв е смисълът за представяне? Показват ли се или се дават и после се връщат. Изяснете какво се прави с документа за самоличност – слага се в папката със заявлението и останалите документи или се показва и ти го връщат. Това са две различни неща. Снимат ли ми я? Имат ли право?
  Предложете и още нещо – какво е всъщност документ за самоличност – шофьорската книжка такъв документ ли е?

 5. Горкичките. Предлагате:
  “Да се упражни контрол за спазване на изискването да не се представя диплома, която е вписана в Регистъра на завършилите студенти” С две ръце подкрепям. Правилно и хубаво. Трябва обаче да се гледа по-широко. Значи тук става дума, че при подаване на заявление за кандидатстване, ако дипломата е след 2012 г. не се представя копие. Какво става обаче после, при спечелването на конкурса от някой кандидат?
  Съгласно Наредбата за документите за заемане на държавна служба, чл.2, ал.2, т.2 вижте какво се случва:
  “2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността;”
  Значи той на етап кандидатстване не е представил, но при назначаване си представя документа като поп. Предлагам да оправите и това. И при назначаване да не се изисква документ за придобито образование, ако е издаден след 2012 г., а даже ако е за средно е след 2008 г.

 6. Или, както е добре известно –
  “Пущи там онаа, наща, с големите цици, бе”…

Leave a Reply

Your email address will not be published.