ЗУТ: Един регистър и облекчаване на административната тежест

Елеонора Сергиева, адвокат в обединение Попов, Делчев и Мапекс

Скоро се очаква Народното събрание да гласува на второ четене предложения в Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), насочени към намаляване на административната тежест. Те са в изпълнение основно на РМС № 704 от 05.10.2018 г., което, заедно с предложения за изменения в АПК и още 142 специални закона и Концепция за регистровата реформа се появи в резултат на мащабния проект „Трансформация на модела на административно обслужване“. По него в периода 2017 г. – 2018 г. обединение Попов, Делчев и Мапекс изпълни ключовите дейности 3 и 4. Какви са основните насоки на предложенията:

Стандартизация на административните услуги

Новият чл.2а предвижда приемане на наредба, която да определи общите правила за организацията на административното обслужване по ЗУТ и да утвърди образци на документи за всички административни услуги –единни образци на заявления, едни и същи документи за всяка администрация, едни и същи издавани документи, различни начини за заявяване и получаване на резултата. Това ще доведе до значително облекчение, защото ще се уеднаквят над 40 вида услуги на общо 265 общини, както и на всички районни администрации т.е. над 12 000 услуги ще се предоставят по еднакъв начин.

Единен публичен регистър за устройство на територията,

който да обединява в себе си всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК, областните, общинските и районни администрации. Става въпрос за централизация и обединяване над 2300 децентрализирани регистъра. Данните ще са достъпни по електронен път, ще се създадат условия за предоставяне на вътрешни административни услуги, като част от информацията ще е само за служебно ползване – например инвестиционните проекти. Регистърът ще се администрира от МРРБ – той ще има ролята на „централен“ администратор на данни, като ДНСК, областните, общинските и районните администрации ще вписват информацията в него и ще останат първични администратори на данните. В регистъра ще са налични също архив на одобрените устройствени планове и измененията им и архив на издадените строителни книжа.

Гаранции

Много важна в тази връзка е гаранцията в новия чл.5б – административните органи, организациите, предоставящи обществени услуги, лицата, осъществяващи публични функции, и органите на съдебна власт да установяват служебно за нуждите на съответното производство всички обстоятелства, вписани в регистъра по чл. 5а, въз основа на съответните идентификационни данни, посочени от заявителя, молителя или жалбоподателя. Така например, няма да е нужно да доказваш че имаш разрешения за строеж или да носиш и показваш удостоверението за въвеждане в експлоатация/разрешението за ползване на обекта, с който искаш да извършваш някаква търговска дейност – склад, магазин, аптека и пр.

От съществено значение е и предложението в чл.5в за въвеждане на правилото за еднократността при нередовности на заявленията, регламентиран в общия Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, а именно – административният орган да може да изисква само еднократно отстраняване на нередовности и/или представяне на допълнителни документи. Това означава че при първоначалното постъпване на заявлението органът следва да отправи всичките си забележки за недостатъци и нередовности, а не на последващ етап да изисква нови документи, които са били липсващи, но не ги е поискал при първото разглеждане. Разбира се, няма как да се изключи опцията органът да отправи до заявителя нови забележки, ако в резултат на отстраняването възникнат нови нередовности и/или непълноти. Идеята е за бързина при първоначалното подаване и даване на еднократни указания на заявителя за всички непълноти в първоначалните му документи.

Служебно начало

има няколко аспекта. В част от производствата се предвижда въвеждането на процедура по служебно съгласуване, т.е. внасяне на документите при органа по ЗУТ, компетентен да одобри дадено задание, устройствен план, да издаде разрешение и пр., които по служебен път да движи производствата по определяне на приложимите процедури и извършване на нужните съгласувания с други органи по специалните закони – МОСВ/РИОСВ за оценки на въздействието върху околната среда – процедури по ЗООС и ЗБР, МК – за съгласувания в защитени територии по ЗКН. Предвижда се и служебно съгласуване на проектите на ПУП със заинтересуваните централни и териториални администрации, както и със специализираните контролни органи при необходимост.

Друг израз на служебното начало са предложенията за изменения в процедурите за промяна на предназначението на сгради/части от сгради – обект на образование, наука, култура, здравеопазване или спортен обект, както и за ПУП за промяна на предназначението на имоти, отредени за такива обекти – писменото съгласие да се предоставя служебно от съответния министър на органа по ЗУТ.

Самите органи по ЗУТ също реципрочно ще правят служебни проверки в процедурите по одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на дейности в свлачищни райони виза с изходни данни от експлоатационно дружество, актове по ЗООС, ЗБР, ЗКН, разрешения за водовземане и водоползване, становища на държавен здравен контрол, становище от органите за технически надзор при въвеждането в експлоатация на строежи и/или съоръжения с повишена опасност и др.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.