За нас

МИСИЯ И ЦЕЛИ
Komentator.bg се поддържа от “Медия адвайзърс” ЕООД
На него се публикуват и материали, свързани с приоритетите  на неправителствената организация Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“.
Сдружението е регистрирано от Софийски градски съд, фирмено отделение, 2-ри състав на 17 август 2012 г. В него влизат журналисти от различни печатни и електронни медии, и политолози.
Целите на сдружението са:
1. Осъществяване на граждански контрол върху дейността на централната и  съдебната власти;
2. Прозрачност в работата на органите на местната власт и на всички съдебни инстанции в съдебната власт.
3. Осъществяване на граждански контрол върху начина на провеждане на предизборни кампании за президентски, парламентарни и местни избори.
4. Осъществяване на граждански контрол върху начина на номиниране и избор на членовете на Висшия съдебен съвет
5. Осъществяване на граждански контрол върху избора на кандидати на общински съветници и кметове.
6. Осъществяване на граждански контрол върху начина на управление на общините
7. Осъществяване на граждански контрол върху наачина на вземанане на решния във Висшия съдебен съвет.
8. Осъществяване на граждански контрол върху работата на прокуратурата и органите на МВР.
9. Осъществяване на граждански контрол върху изразходването на бюджетните средства от държавните и общински структури.
10. Осъществяване на контрол върху политиките на централната, местната и съдебната власт.

ПАРТНЬОРИ:

На 24 март 2014 г. „Журналисти за прозрачно управление“ и Центърът за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (ЦППКОП) сключиха Меморандум за сътрудничество № 02-РДО-0092 / 24.03.2014 г. Сътрудничеството включва предоставяне на сигнали за злоупотреби с обществени поръчки, както и за нарушения  на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Закона за концесиите.

ПИОНЕРСКИ НАЧИНАНИЯ
Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ чрез своята електронна медия Komentator.bg работи по следните приоритети:
1. Обществени поръчки
Още със създаването си, сдружението започва активна работа по проблемът с изкуственото разделяне на обществени поръчки през 2012 г. Бяха разкрити случаи нарушения в провеждането на обществени поръчки в най-богатите морски общини – Несебър и Созопол, като за някои от тях подадохме сигнали във финансовите контролни органи и уведомихме окръжната прокуратура.

2. Обществени консултации
Приоритет на сдружението е насърчаването на процеса на обществени консултации.
През последните години държавната администрация установи трайна практика да публикува проектите на нормативни документи на своите интернет сайтове. Функционира и общ портал, на който администрациите публикуват всички проекти на нормативни документи. Несъмнено публикуването на проектите е стъпка в правилна посока. То е предпоставка за прозрачност на най-важния елемент от управлението – нормотворческата дейност.
Процесът на обществени консултации не е ефективен. Изпращаните до министерствата коментари и предложения по проектите на нормативни документи не винаги се публикуват на сайтовете. Не съществува и задължение от страна на администрацията да се съобрази с предложенията. Администрацията не е длъжна да отговори на предложенията.
Формалността на процеса на обществени консултации е особено очевидна на Портала за обществени консултации. Почти всички публикувани за консултации проекти обикновено остават без коментар.

Коментататор.бг функционира като Платформа за обществени консултации и посредничи между администрацията и заинтересованите лица като:
• Превежда предложенията за промени на достъпен и разбираем език;
• Осигури запознаване на заинтересованите граждани и техните представители с проектите;
• Насърчи представянето на мнения от заинтересованите страни, а при необходимост събира и представя мненията на администрацията;
• осъществява граждански контрол върху начина, по който администрацията отразява предложенията.

Коментатор.бг изготви Първият Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г. и поддържа Платформа за обществени консултации.

3. Подбор на служители в държавната администрация

Ежегодно над 6 000 000 000 лева се харчат за възнаграждения на държавни служители. Същевременно няма осигурена възможност за реално състезание и подбор на най-качествените кандидати за постъпване на държавна служба. Сдружението предлага конкретни инициативи за ограничаване на политическата намеса при провеждане на конкурси в администрацията.

В рамките на инициативата, са изпратени над 270 запитвания за достъп до обществена информация през Платформата за достъп до обществена информация. Обект на изследването са всички общински администрации и повечето от централните администрации. Получени са данни за около 500 обявени конкурса с близо 3400 кандидати за държавна служба.

Изготвен е обобщен анализ с основните проблеми при провеждането на конкурси за шестмесечния период от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Сдружението има амбиция да задълбочи изследванията в областта, затова разчитаме на коментари от читатели, доброволна експертна помощ и всякаква допълнителна помощ в реализацията на тази инициатива. През 2020 г. сдружението реализира мониторинг на конкурсите за държавни служители и изготви обобщен доклад от мониторинга на конкурсите. Докладът можете да прочетете тук.

4. Режимът на наследяване

През 2021 г. Сдружението си поставя като приоритет работа по изследване и промяна на режимът за наследяване. Съществен проблем е невъзможността за завещаване на цялото притежавано имущество, поради което след смъртта се налага водене на съдебни дела. Реално адвокати, съдебната система, нотариуси и други участници в преразпределението вземат до 30% от собствеността на имота.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.