ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ НА ДЕПУТАТИ

Димчо Нешев, адвокат, фейсбук

Преди няколко дни (все още) премиерът Бойко Борисов обяви, че щял да дава поцинковани данайски дарове. Щял да помогне с 10 депутати, които да подкрепят правителство на Слави. И нищо не щял насреща. Безвъзмездно и безкористно. За благото на държавата щял да го направи (в превод от банкянски: l’état, c’est moi). И за стабилността (в превод от банкянски: за да не му ровят в шкафчето). Е, и за да пре#@e другарчето (но това е една друга тема). Няма да коментирам мутренско-робовладелския начин на мислене на банкянския интелектуалец, нито ще анализирам паническия му страх и параноя. За това има психолози и психиатри. А илюзорното му превъзходство над пролите е достатъчно добре анализирано от Дънинг и Крюгер. Много се чудих как да изразя възмущението, омерзението и отвращението си от подобно отношение към парламентаризма, демокрацията и морала както и презрението си към съществото, направило въпросното изказване. Към съществото, което повече от десетилетие олицетворява и символизира бездънното дъно на простотията, арогантността, наглостта, низостта и политическото разбойничество. Поради не особено сложния първично-анималистичен натюрел на обекта на анализа вариантите ми за реакция бяха доста ограничени: или крайно подигравателна или крайно гневна. В първия случай щях да рискувам да принизя скандала до обикновена (поредна) хумореска, а във втория – щях (този път със сигурност) да премина с много границите на добрия тон. Затова реших да подходя нетрадиционно, като се опитам да направя правен анализ на създалата се ситуация и възможните правни последици, ако Слави се върже на предложението на Борисов, и на крайно елементарните му и прозрачни номера, подходящи повече за селска вечеринка. Един такъв анализ, обаче, въобще нямаше как да се ограничи в страница-две, а лесно можеше да прерасне в монография. А цялостен анализ на Борисов и неговото управление би могъл да запълни цял двусеместриален курс в юридическия факултет. А и в доста други факултети. И в някои специални служби също. Но всяко нещо с времето си. Накрая реших да не проявявам излишно творчество, а да подходя по-прагматично. Позволих си да препиша част от най-качествения действащ български закон: Закон за задълженията и договорите, Особена част, Раздел VІ. Заем за послужване (чл. 243-249), като обединя описаното по-горе хипотетично фактическо положение с правната му уредба. Във всяка от разпоредбите заместих „заемодател” с „Бойко”, „заемател” със „Слави”, а „вещта”, дето би трябвало да е дадена за послужване, с „10 депутати”. Получи се странно четиво с възможност за творчески разсъждения. Приятно четене!— VІ. ЗАЕМ ЗА ПОСЛУЖВАНЕ НА ДЕПУТАТИ Чл. 243. С договора за заем за послужване на депутати Бойко предоставя безвъзмездно на Слави 10 депутати за временно ползване, а Слави се задължава да ги върне. Чл. 244. Слави е длъжен да се грижи за 10-те депутати като добър стопанин, като предпочита тяхното запазване пред запазването на своите депутати. Той може да използва 10-те депутати само съобразно тяхното предназначение, и не може да отстъпва другиму ползването от тях. При неизпълнение на тези задължения Слави дължи обезщетение и за вредите, настъпили поради причини, за които той не отговаря, освен ако докаже, че те биха засегнали 10-те депутати и при неговата изправност. Чл. 245. Слави понася обикновените разноски за поддържането, запазването и използването на 10-те депутати. Той има право да иска от Бойко да му заплати извънредните разноски, ако те са били необходими и неотложни. Чл. 246. Когато 10-те депутати са дали плодове, Слави трябва да ги върне. Чл. 247. Бойко дължи обезщетение за вредите, причинени на Слави от скритите недостатъци на 10-те депутати, ако умишлено или поради небрежност не ги е съобщил на Слави. Чл. 248. (чл. 233 от ЗЗД, приложен съответно) Слави е длъжен да върне 10-те депутати. Той дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползването от 10-те депутати, освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която той не отговаря. Той дължи обезщетение и за вредите, причинени от лица от неговата партия или от неговите скрити съдружници. До доказване на противното се предполага, че 10-те депутати са били приети в добро състояние. Слави е длъжен да съобщава незабавно на Бойко за повредите и посегателствата, извършени върху 10-те депутати. Чл. 249. След ползването Слави е длъжен да върне 10-те депутати. Но Бойко може да иска връщането на 10-те депутати и преди това, ако сам неотложно се нуждае от тях, поради непредвиден случай или ако Слави умре или не изпълнява задълженията си по чл. 244. Независимо от горното, Бойко, защото си е Бойко, може всякога да поиска връщането на 10-те де

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.