Електронните услуги – уж много, а част от най-важните са недостъпни

Системата за електронно вписване на безработни не винаги работеше

От Иглика Митева

Мартин Петров е български гражданин.  Работи във фабрика за млечни продукти в Испания. На 12 май му изтичаше шофьорската книжка и той трябваше да я поднови. В условия на извънредно положение обаче това е невъзможно, защото е свързано с редица ограничения – или полети няма, или карантината от 14 дни е задължителна, а Петров не може да си я позволи. Затова Мартин се обърна към нас за съдействие – да проверим  как може да си удължи срока на шофьорската книжка по електронен път. Такава услуга в Испания се предлага. И в условия на пандемия е логично и у нас да има подобна опция. Да, да, но не, както казваше легендарният журналист Петко Бочаров.

Проверка на komentator.bg показа, че у нас да се презавери шофьорска книжка по електронен път е невъзможно, защото такава опция няма. Има други, които са абсурдни като замисъл и изпълнение. Те включват  презаверка на книжката с посредник, за което обаче трябва нотариално заверено пълномощно в България. Ако е заверено нотариално в чужбина, то после трябва да бъде лично заверено в МВнР с апостил. Освен това Петров трябва да си извади лично медицинското свидетелство в България. Ако той извади такова в чужбина, трябва да го завери нотариално в Испания и после да се завери с апостил в България или в консулството ни. Освен това трябва да подаде и две декларации.  В крайна сметка Мартин Петров си презавери шофьорската книжка в Испания по електронен път.

Пандемията разви онлайн обучението у нас, но как подейства на електронните услуги? Справка показва, че най-много електронни услуги са се ползвали в Агенцията по заетостта заради високата безработица и възможността за регистрация  по електронен път. Системата с регистрация с ПИК от НОИ обаче не винаги работеше безупречно, което доведе до опашки пред Бюрата по труда. Начинът на подаване на заявлението за регистрация като безработен е направо абсурден. Като се започне с това, че хората очакват да заявят регистрация на безработен, а всъщност услугата се нарича Регистрация на търсещи работа лица. Особено трудна и несъвместима с представата за подаване на електронно заявление е процедурата по изтегляне на заявлението, записване кано PDF файл, следенето непременно да се запази заглавието на файла, попълването и прикачването. Системата изобщо не помага и не води потребителя стъпка по стъпка при заявяването на услугата.

Другата администрация с развити електронни услуги е НАП. Там 80% от декларациите са подадени електронно.

Как е по другите места в нашата администрация?

Държавна агенция „Електронно управление“ не поддържа регистър на е-услугите, които предоставят администрациите. Информация какви и колко онлайн услуги предлагат администрациите могат да се намерят в Административния регистър, който се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА). Част от тази регистър е и Регистърът на услугите, в който се съдържа информацията на предоставяните услуги от централни, специализирани териториални администрации, областни и общински администрации.

За всяка административна услуга и режим в Административния регистър се вписва подробна информация за начина и сроковете за предоставянето им, и има възможност за извършването на справки.

На Единния Портал за достъп на електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ има близо 450 услуги предоставяни от централни, областни и общински администрации, съобщиха от ДАЕУ. Централната администрация предлага 186 услуги,общинските – 144, а областните 21. 71 от общините са присъединени към единния модел на заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

Кои услуги се подобриха?

ДАЕУ, съвместно с Агенцията по заетостта, предоставиха нова е-услуга за приемане на заявки от работодатели за свободни работни места в Дирекция „Бюро по труда“. Подаването на заявка-спецификация за свободните позиции може да се извърши чрез новата електронна услуга за работодатели на Единния портал за електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”.

ДАЕУ разработи съвместно с Агенцията по заетостта нова електронна услуга за приемане на заявления и регистрация на търсещи работа лица. Чрез услугата се предоставя възможност за гражданите по електронен път да могат да заявяват  регистрация като търсещи работа. До сега това беше възможно единствено с физическо посещение на Бюро по труда по постоянен адрес. След регистрация информацията служебно се предава на Националния осигурителен институт (НОИ), където с решение се определя стойността на предоставяните помощи. НОИ чрез Системата за сигурно електронно връчване уведомява лицето. Освен това всеки гражданин подал заявление за търсене на работа има възможността да провери статуса си чрез електронната услуга „Предоставяне на достъп на физически лица до информация свързана с тях и съхранявана в регистри на  първични администратори“. Услугата e достъпна за потребители на Системата сигурно електронно връчване на адрес www.edelivery.egov.bg . Чрез достъп до регистъра гражданите могат да направят справка за историята на своята регистрация, да проследят своя статус, сключения договор между Агенцията по заетостта и безработното лице, както и обучения и насочвания за всеки регистрирал се безработен. ДАЕУ предостави възможност за подаване на искане и издаване на Персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ и по електронен път, отново чрез Системата за сигурно електронно връчване на агенцията. Само за периода 3-15 април т.г. от тази възможност са се възползвали 1250 софиянци, които са поискали да се сдобият с код чрез Системата за сигурно електронно връчване на (ССЕВ) на Държавна агенция „Електронно управление“

Oт 17.04.2020 г. ДАЕУ предостави достъп до нова електронна услуга за еднократна помощ за граждани на Агенцията за социално подпомагане чрез Единния портал за достъп до електронни административни услуги на агенцията. Услугата е особено актуална в периода на извънредно положение и от нея ще могат да се възползват родители на деца до 12 г., които най-малко 20 дни са в неплатен отпуск заради невъзможност да работят от вкъщи.Държавна агенция „Електронно управление“ създаде възможност за гражданите онлайн да подават жалби, сигнали и да получават информация от съответната институция чрез Системата за сигурно електронно връчване, поддържана от агенцията. За улеснение на потребителите, специален бутон „Сигнали, жалби и предложения”, директно отвежда към електронната форма за попълване.

По инициатива на ДАЕУ вече втори месец от началото на извънредното положение гражданите и бизнеса могат да получат от два доставчика на удостоверителни услуги безплатен облачен или мобилен квалифициран електронен подпис (КЕП), с който да заявяват e-услуги и да подписват заявленията си безплатно. На национален номер 0700 20 341 гражданите и бизнесът могат да получат отговор на всички въпроси, свързани с информационните системи, чрез които се предоставят електронни услуги, както и услуга за електронна препоръчана поща. Всеки може да отправи своите въпроси и относно регистрацията си в Системата за сигурно електронно връчване, чрез която се заявяват и получават услуги. От началото на април профили в Системата имат над 33 хиляди потребители. Само за един ден, на 21.04.2020 г. в Системата за сигурно електронно връчване има регистрирани около 2000 физически лица.

Още в първите дни, след обявяване на извънредното положение на 13 март, Държавна агенция „Електронно управление“ разпространи съвети и най-добри практики за киберсигурност до всички централни и териториални администрациите, бизнеса и гражданите, работещи отдалечено. За повечето организации и компании това е първият път, когато имат служители, работещи дистанционно, което предполага липсата на указания как да предпазят информацията и устройствата си от кибер заплахи. Всичките споменати по-горе електронни услуги са достъпни централизирано, от едно място в Единния портал за достъп до електронни административни услуги, поддържан от ДАЕУ – https://egov.bg. На Портала са достъпни 187 услуги предоставяни от централна администрация, 21 от областна администрация и 146 услуги от общинска администрация.

Свързани публикации

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.