Държавни институции продължават да изискват представяне на копие от диплома за участие в конкурс

В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше проведено наблюдение за спазване на изискването да не се изисква представяне на копие от дипломата, ако тя е издадена след 2012 г. Наблюдението беше проведено чрез позвъняване на публикуваните лица за контакти и чрез проверка на информацията в Административния регистър.

Съгласно чл.17, ал.3, т.2. от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, когато дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага.

При направеното наблюдение на обявленията за конкурси, актуални в периода 26.10 – 05.11.2020 г. се оказа, че в част от случаите лицата за контакт дават указания за прилагане на копие от дипломата. Такива са лицата за контакт в обявените конкурси от Агенцията по вписванията, РЗИ Плевен, Главна инспекция по труда / Дирекция “Инспекция по труда” със седалище – Разград и други.

В същото време, като положителен пример могат да бъдат посочени Националния статистически институт, Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, Държавен фонд „Земеделие“  и Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности на Министерството на вътрешните работи, в които лицата за контакт по конкурсната процедура ясно и без колебание дават указание да не се представя копие от дипломата, ако е вписана в Регистъра на МОН. В описанието на документите и образците тези администрации изрично са цитирали възможността да не се прилагат дипломи, ако те са вписани в Регистъра на МОН.

Ако при предстои участие в конкурс за държавна служба и дипломата ви е издадена след 2012 г. не сте длъжни при подаване на заявлението да прилагате копие.

Държавни институции продължават да изискват представяне на копие от диплома за участие в конкурс да държавни служители не е необходимо да се прилага копие от диплома, ако е издадена след 2012 г.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.