Възобновиха обученията и конференциите

Възобновяват се обученията и конференциите, които се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Това се казва в съобщение на Агенцията по заетостта. Възобновяването е разрешено със заповед на министъра на здревоапазването Кирил Ананиев. В тази връзка Агенцията по заетостта дава следните указания:

Обучаващите организации, в т.ч. Доставчици на обучение (ДОб), които са прекъснали започнали вече курсове или не са стартирали обучения поради обявяването на извънредно положение в България на 13.03.2020 г., могат да подновят организирането им. За целта, при провеждането им следва да осигурят условия за стриктно спазване на противоепидемичните мерки, свързани с провеждането на групови мероприятия и предоставяне на услуги на граждани, вкл. на закрито.

Обученията за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, финансирани чрез Агенцията по заетостта по реда на Националния план за действие по заетостта или Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) се провеждат в присъствена форма. Съгласно т. 8 от Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на министъра на здравеопазването се забранява провеждането на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, което определя и максимално допустимия брой курсисти в групите за обученията.

ДОб, които искат да продължат обученията по реда на ОП РЧР, трябва да представят актуализирани графици, съгласно условията посочени в двустранно подписаното Споразумение и Указания за работа на ДОб. Във връзка с оптимизиране на процесите при работа с електронната платформа на ДОб Ви информираме, че e актуализирано ръководството за регистрация на ДОб по ОП РЧР 2014 – 2020. То е достъпно на електронен адрес: https://training.az.government.bg/registration.

Обучаващите организации, които преценят, че не могат да подновят дейностите, свързани с провеждане/финализиране на обученията, следва да информират писмено дирекции „Бюро по труда” по местопровеждане на курсаи да извършат съответните корекции чрез електронната платформа на ДОб.

Разходите за всяко едно обучение, проведено в периода на временното спиране на дейностите, свързани с обучения с ваучери, ще се считат за недопустими за финансиране и няма да бъдат изплащани от Агенцията по заетостта.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.