За хакерство ще се лежи до 8 години в затвор

Министерство на правосъдието е публикувало предложения за множество изменения в Наказателния кодекс, част от които са свързани с разширяване обхвата на престъпленията, които са свързани с тероризъм. Измененията на наказателното законодателство са във връзка с директиви на Европейския съюз, пише БГНЕС. Предвиждат се промени в НК, които са свързани с хакерство, злоупотреба с финансови инструменти, както и кражбите на фирми. Предлага се допълнение на действащата уредба с оглед на по-ефективно противодействие на тероризма чрез инкриминирането на по-широк кръг деяния. Измененията допълват съществуващата уредба на финансирането на тероризма, като включват финансирането с цел набиране, обучаване и пътуване с цел тероризъм. Инкриминира се и самото пътуване с цел тероризъм. Допълнен е и състава на кражбата, като се въвежда нов квалифициран състав, когато деянието е извършено с цел тероризъм. Горните изменения се налагат както във връзка с приетите вече международни актове и стандарти по линия на Организацията на обединените нации и Съвета на Европа. Който, за да причини смърт, тежка или средна телесна повреда или да причини значителни имуществени вреди постави взривно или друго смъртоносно устройство на или в близост до място за обществено ползване, държавен или правителствен обект, система за обществен транспорт или инфраструктурен обект, се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години. Като с наказанието се наказва и онзи, който със същата цел изготвя, пренася, предава, доставя или набавя взривно или друго смъртоносно устройство. Като максималното наказание за причиняването на смърт при употреба на взривно или друго устройство по този текст е до 20 години. Все по-често и в по-голяма степен обществото зависи от информационните системи, посочват авторите на измененията в НК. Безпроблемното функциониране и сигурността на тези системи в ЕС са от жизненоважно значение за развитието на вътрешния пазар и на конкурентоспособна и иновационна икономика. Осигуряването на подходящи равнища на защита на информационните системи следва да бъде част от цялостна ефективна рамка за превантивни мерки, съпътстваща реакцията на наказателното право спрямо киберпрестъпността. Заради това се предлага – който неправомерно добави, копира, използва, промени, пренесе, изтрие, повреди, влоши, скрие, унищожи компютърни данни в информационна система или спре достъпа до такива данни, в немаловажни случаи се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба до три хиляди лева. Наказанието става до четири години затвор, ако е извършено чрез компютърна програма, парола, код за достъп или други данни за достъп до информационна система или до част от нея, предназначени да засегнат повече от една информационна система. При пробив в информационните системи, които са довели тежки последици и е била застрашена критична инфраструктура, както и когато деянието е извършено от член на организирана престъпна група, наказанието за хакерство може да достигне до осем години затвор. Инкриминира се и т.нар. “пазарна злоупотреба”. Който противозаконно сключва сделки или подава нареждания за търговия, или по друг начин дава неверни или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на финансов инструмент или свързан спот договор за стоки или определя тази цена на необичайно или фиктивно ниво, и от това са настъпили немаловажни вредни последици, се наказва за манипулиране на пазара с лишаване от свобода до четири години и глоба от хиляда до три хиляди лева. Идентично е наказанието, ако лице разпространява информация чрез медия или по друг начин, която дава неверни или подвеждащи сигнали за предлагането, търсенето или цената на финансов инструмент. С други изменения в НК се въвежда засилена наказателноправна защита срещу неправомерни действия, добили популярност в обществения живот под наименованието “кражба на фирма”. Ако с документното престъпление се цели установяването на контрол върху чуждо юридическо лице – названието е от една до шест години затвор. В случай, че са претърпени имуществени вреди, в особено големи размери – равни или повече от 140 минимални работни заплати и деянието представлява особено тежък случай, наказанието може да достигне до десет години затвор. Готвените промени на Наказателния кодекс предвиждат наказание лишаване от свобода и за превозване на неистински парични знаци, както и на компютърни програми и устройства за тяхното производство. Обект на промени са и текстове в НК, които са свързани с търговията с вредни емисии, европейските фондове, както и пиратството. Срокът за обществено обсъждане е до 04 юли 2017 г. Направените предложения за изменение на Наказателния кодекс не са съпътствани от информация до медиите от Министерство на правосъдието.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *