ВСС трябва да се промени

Автор: Методи Лалов, бивш председател на СРС и кандидат за член на ВСС, фейсбук

Ако бъда избран за член на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет ще работя при спазване на следните разбирания:
Винаги ще спазвам закона и етичните правила, установени за българските магистрати.
Ще бъда представител на всеки един съдия, независимо къде работи. Няма да имам специално отношение към колегите ми от СРС, така както съдията в правораздавателната си дейност не бива да разглежда по различен начин дела от един вид. Отговорност на членовете на ВСС е да решават проблемите на цялата съдебна система и на всеки негов орган.
Ще използвам доверието на магистратите, в случай, че получа такова, като незаменим ресурс за решаване на проблемите на съдебната система. Изискванията към тях ще бъдат изисквания и към собственото ми поведение.
Никога няма да откажа да обясня свое действие, щом това е необходимо за утвърждаване на доверието в мен. Поведение като на главния прокурор по ЦУМ-гейт е недопустимо.
Ще дам всичките си знания и енергия за преодоляване на неравномерната натовареност в съдебната система; за преодоляване на дефицитите при провеждане на кадровата политика на ВСС; за редовно и своевременно провеждане на конкурси; за обективно атестиране; за предвидима, еднопосочна и справедлива дисциплинарна практика; за спазване на етично поведение и отношения; за адекватно управление на бюджета на съдебната власт и др.
Ще гласувам винаги по вътрешно убеждение и ще мотивирам ясно всяко свое решение. В случай, че при еднакви факти променя виждането си за правната им оценка (защото съм сгрешил преди това), ще излагам публично и подробно съображенията си за това (както съдията мотивира съдебните си актове или особените си мнения). Промяната не може да се случва повече от веднъж.
Ще уважавам и зачитам съдийското самоуправление. Ще гласувам против решение на общо събрание на съдиите по изключение, в случай, че то е в противоречие с мои принципни разбирания. В тези случаи ще излагам подробни и конкретни мотиви.
Ще работя ВСС, чиято е отговорността, да създаде нормални условия за работа и нормална натовареност за всеки един магистрат. Ако това не е направено и е причина съдиите да не могат да изпълняват задълженията си, няма да гласувам за дисциплинарно наказване на магистратите. Не може да се изисква от никой съдия или съдебен служител да полага ежедневно свръхусилия в работата си за сметка на семейния, социалния и културния си живот. Ако такива усилия обаче са положени, ще пледирам за награждаването на тези съдии (а не за наказване на другите, които не са сторили това). В случай, че нормалните условия на работа не могат да бъдат осигурени от ВСС, тъй като се дължи на нормативната уредба, това ще бъде изразявано публично, за да може обществото да бъде наясно чия е отговорността.
Ще се отзовавам на всеки проблем, с който съм сезиран или който ми е станал известен по друг начин, като давам приоритет на решаването на нетърпящите отлагане въпроси и на тези, които имат съществен ефект върху съдебната система или съдебен орган. Когато за решаването на даден проблем нямам собствена компетентност, ще се ползвам от компетентността на останалите членове на ВСС и на администрацията му. В случай, че и ВСС не разполага с такава, ще настоявам да бъдат наети съответните спциалисти. Отговори като „не сега”, „няма пари”, „по-късно”, са приемливи само, ако се прави нещо, дават се пари и не се бездейства за разрешаване на въпрос, който е приоритетен поради важността и ефекта си върху съдебната система.
Ще осъществявам комуникация с всеки съдия, когато същата има за цел решаване на проблеми в съдебната система и не нарушава етични правила. В тази връзка, след публично огласяване, ще посещавам често съдиите от съответните съдилища, с цел запознаване на място и непосредствено с проблемите им.
Ще изисквам от министъра на правосъдието, чиято роля не е да бъде „водещ” на заседанията на пленума на ВСС, да провежда съответната законодателна политика чрез Министерския съвет, която да доведе до подобряване работата на съдебната система. Това ще правя чрез ВСС, но и лично чрез изготвяне на съответни становища и предложения.
Ще настоявам за реакция от ВСС, а когато такава няма ще изразявам собствената си позиция във всеки случай на накърняване независимостта на съдебната власт или на отделен магистрат. Охулването на магистратите, публичното изразяване на очаквания от представители на изпълнителната и законодателната власти от изхода на дела, е недопустимо. Изпълнителната власт, чрез Министерския съвет, има законодателна инициатива да извърши такива законодателни промени, които да съответстват на волята на избирателите им, поради което използването на съдебната власт за извинение за собствената им некомпетентност или бездействие, никога не трябва да остава без съответна реакция.
Ще постъпвам така, а ако не го правя нека да бъда проклет.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *