Слово Светлина за озарение

Автор: Из книгата "Слово Светлина за озарение", изд. 1999г.

Пред всеки вярващ човек стои този въпрос: Що е Бог Всемогъщ и що е Дявол – Сатана?

Озарена от Святия Дух, беше ми дадена Светлина що означава ”Бог и ангелите в служба на Бога”. И с най-голяма отговорност искам да отбележа това небесно озарение.

Бог е сила – Мощ, кото се изявява в Творческа дейност – духовна и физическа сред Вселена, Всемир.

Вселена означава цялото небе, отрупано с Галактики: Пътят млечен, плеади, съзвездия. А Слънчевата система носи наименованието Всемирна система. Над Вселена и Всемир съществува Закон на правда, осъждащ злото, неправдата – ако такава се яви, която е по същина нарушение на съществуващите вече закони!

Творецът Бог се изявява в Троен образ на действие. А че Той съществува, става ясно от това, че има безброй творения, които имат своето творческо начало! А то се крие именно в това творческо начало Бог, Всемогъщ Творец, изявяващ се в три Лица – Бог Отец, Син и Дух Святи. Бог е Законодател в Закон за ред и дисциплина сред Вселена, Всемир! Бог е Създател на всички познати нам творения сред планета Земя, на флора, фауна и човек! Всички наименования, дадени на светилата небесни, са човешка изява на мъдрост. В небесните селения има Тронна съдебна Зала с Трон Съдебен, окръжен с цветната дъга. А на човека от Земя е известено, че входът, водещ към Трона, е съзвездието Орион, в съчетание на седемте звезди на Ориона.

Всред небесните селения цари ред и дисциплина. Небесните обитатели наричаме ангели, които са създания на великата Творческа мощ на Създателя Бог – подобно на земния човек, създаден малко по-долен от ангелите!

Ангелите са в чинове на херувими, серафими и ангелски служебни духове.

В небесния простор цари мир и ред сред съзвездия, системи, галактики. Не всички съзвездия са населявани. А тия, които носят над себе си живот, са управлявани от най-висши чинове на творения Творцуви. Творецът се изявява в Троен Лик на управление, Законодател и Съдия, а Творческата му Мощ се открива в сила и слава голяма.

Вторият Лик на Бога, в изявление над Земя и в Небе, е Единородният Син Божий, Князът всемирен, познат още под име ”Княз на Мира Михаил”. Сред Вселената Той носи милост Божия и мир!

Всемирната Слънчева система е Негова обещана строго определен периметър за управление.

В силата на Слънцето и неговата светлина е показана личната Мощ на действие на Княза на Мира, движещ осемте планети от Слънчевата система, включително и планета Земя. Затова и Слънчевата система носи название ”Всемирна”. Създадена е с предназначение да бъде управлявана от Княза на Мира, Единородния Син на Твореца, Вторият Му Творчески Лик.

В охрана на Престола Божий е първият херувим – Люцифер, смел войн, предвождащ една трета от Небесните войнства.

Денят светъл на възцаряване на Княза Михаил над Всемирната система се яви! Една от планетите – Земя, най-красивата от всички, бе Нему подарена, като Невяста да се яви тя!

Но в мига съдбоносен бунт в небесните селения се надигна, като мълния премина през цялото небе. Люцифер завидя на Княза Михаил за планетата Земя и в яростта си зла пожела той да я владее, а не Князът на Мира!

Оттук започва и подмолната борба, жестока вражда, която се разстила сред предвожданите от него една трета небесни Войнства. Заблудени от неговата хитро скроена измама, лъжа, те му повярваха и го последваха в бунта срещу Трона Творцув. А тез Войнства бяха личната охрана на Творческия Трон със Закона на правда.

Запламтя завист зла в сърцето на Люцифер и той забрави, че е творение Творцуво и вдигна нечиста ръка в неправда против Божия Син, Който се готвеше за великото Си увенчание с планета Земя, която бе определена като Негово седалище в управление на Всемирната слънчева система.

След сериозни предупреждения, непокорилият се на волята Творцува херувим извършва нарушение на Закона и потъпква честта на Трона. А Синът Единороден – Князът Михаил е с княжевско удостоение, а тя, планета Земя, княгиня с корона увенчана, е придружена от своите сестри от Слънчевата система – седемте планети, в чин ”Седем Девици”. Княжевският чин на Земя е даден от Отца на красивата планета, за да бъде тя една от най-удостоените сред Всемира.

Но след обявената война в небесните селения, Князът Михаил в единство с Гавраил – Дух Святий, Третият образ Творцув, повеждат останалите две трети неувлечени в бунта Небесни войнства и в жестока отбранителна борба изгонват от Небето Люцифер с подчинените му войнства. И изхвърлени вън от небесните селения, далеч от Божия Престол, те падат в Поднебесната и се настаняват над планета Земя. От мястото на своите обиталища падналият ангел – херувим Люцифер насочва с необичайна скорост духа на бунта към планета Земя и я пленява, като я вплита в своя хищен нагон, да положи над нея своя на неправда и зло трон.

А Земя устроена бе от Творческата ръка да бъде дом Божий Едемски рай. Сред него Творецът бе оставил в мир първата човешка двойка Адам и Ева. А Адам бе сътворен по образ и подобие Божие. Изпълнен с измама и подбуда да владее Божията най-висша творба на планета Земя, Люцифер сменя лика си и в образа на звяр – змия се явява в Рая и с лукаво доброжелателство въвлече човека в своето лично падение – нарушение на заповедта. А нарушението на Божията заповед бе грях, който водеше след себе си смъртта.

От този миг на измама в Едемския рай падналият, изгонен от Небе херувим, прие ново име: Дявол – Сатана.

В неговото падение бе въвлечено и предвожданото от него една трета войнство ангели.

А нарушението закона на правда предвиждаше смъртно наказание. Сатана очакваше, че с нарушение на закона, той Законът ще загуби своята сила и власт за да бъде осъден по него! А заповедта Творцува ясно гласеше и сочеше последствията на нарушението:

”В който ден ядеш… ще умреш!”

И така след грехопадението в градината райска над Земя загоря огънят на греха и сееше смърт, и отваряше се земната бездна и поглъщаше без милост тлението!

Като вихър зловещ се разпалваше борбата над земната плеща! А горе, в небесните селения, се яви руина сред войнствената стена небесна войска.

След падението на Сатана в Небе е обявено военно положение. Тронът Творцув се явява в заседание и взема решение за скончание на инцидента съдебен!

Нарушението на Закона изисква и наказание за възмездие.

След изгонването на човека от Рая Едемски човекът навлезе в размножение. Яви се животът земен и поведе с него борба в нападение смъртта!

Знаеше ли Творецът гибелната цел на Сатана? О, да!

Бог познаваше неговото възгордяло се сърце в мъст и жажда да владее Земя, да налага над Божието творение беззаконието свое спрямо Твореца в Небеса! Нямаше измерения горчивата завист на падналия ангел към Княза на Мира Михаил, Сина Божий и тя го тласна в найкрайните средства в борбата над Земята. Целта на Сатана е да владее Земя и след нея да навлезе в цялата Слънчева система, което ознаЧаваше: завладяване на жизнената Мощ на Княза Михаил, Единородния Божий Син!

И жаден за нечестни победи, Сатана желаеше да заплени живота жизнен на трите пояса земни Божии творения.

Но Небето зорко бдеше над неговите дела и охраняваше в три кордона небесни непаднали Войнства Земя и не допускаха, освен в Поднебесната, да свият падналите ангели гнездо. А в небесните селения Ангелски войнства летяха на ята и охраняваха Трона на Всемогъщия Отца! Поставени бяха стражи небесни, наблюдатели, свидетели на борбата сред Вселена, Всемир.

В Съвета троен се взе решение да се приложи План за спасение. И Законът в правда си остана в сила на изпълнение! Поведоха се Книгите на дела и записваха се зли и добри намерения и дела.

А пред Върховния Трон в почит и уважение към Твореца и Закона на правда се явяват Князете на системни планетни управления. Но една е в плен на Сатана планета – Земя. И обявена бе тя за арена – боен стан на греха и смъртта в капан.

И закипя борбата между двата духа: на злото, греха, смъртта Сатана, и духът на доброто, обвит в любовта на Княза на Мира.

Борбата се водеше духовна и увличаше дух и материя, взета от Земя. И двамата Вождове завладяха войнствената своя съдба от умноженото земно селение и увличаше се в борбата цялата Земя от флора, фауна и човешка душа.

А нека погледнем отново към Слънчевата система и как се развиваше Планът на нападателната и отбранителната борба.

Слънчевата система е прекрасно устроена! СлънцетО изявява силата и мощта жизнена на Княза Михаил в управление на цялата система – тя включва в себе си осем звезди, планети като осмата бе самата Земя. Устройството на Слънчевата система бе по планово изпълнение, ръководено от жизнената мощ на Слънцето, без което животътна планетата Земя е немислим.

От всички осем планети в системата само Земя е населена от материя и дух жизнен.

Божието създание на Земята живее и се движи. Според своето устройство планетната всемирна система има строго определена цел в изпълнение на Спасителния план.

По удостоение от Твореца Земя има чин ”Княгиня” и носи белега на този чин – ефирна корона, определена за Княза Михаил. Седемте планети в Слънчевата система са нейни подчинения! Тез съдби планетни са включени в строгия устройствен план. Седемте планети, освен Земя, нямат Княжевски чин, а са придружители на Земя в нейната тъй пречудно уредена съдба. (В Слънчевата система може да се открият в бъдеще нови звезди, но те не принадлежат към осемте, а са пришелци – гости на системата.)

Михаил – Князът на Мира е строго ангажиран със Слънчевата система, в нейната отбрана и опазване на чистотата й. И лично ръководи Небесните войнства в отбрана, да не би в ненаситния си нагон за власт Сатана да посегне на други планети от Слънчевата система. Тогава Сатана ще спечели в борбата. Небето обаче пази, воюва в Правда законна и не позволява Сатана да осъществи своя план за победа над цялата Слънчева система.

За да разберем защо Слънчевата система има такова устройство, за да си обясним по-късния развой на борбата, трябва да вникнем в устройството на цялото небе, отразено над Сянковия план и над Същината.

Устройството на Слънчевата система откриваме отразено в Сянковия план, в книгата ”Естир”, в която ясно е изразен стремежът, нагоны и целта на Сатана. Той постоянстваше да води жестоката борба, но това не го задоволяваше! Сатана в чина си на Аман като първи министър, най-приближеният до Трона, не си задоволи нагона за власт, но пожела Трона на Царя на славата в чин ”Асуир”.

Небето действаше в строго изпълнение на Спасителния план. Князът на Мира Михаил представи Естир и народа Юдин и Мардохея. А Сатана представи Астин и Аман в чина, който загуби в Небе – пръв министър. Борбата бе ясно изразена чрез сянковия епизод ”Естир” и ”Аман” и отразен нейния край, а тя продължи в Новозаветното време с Църквата новозаветна в нейните седем периода на развитие. И тази борба се отрази чрез Слънчевата система, за която се води тя, кой да властва над нея, защото Сатана целеше да завладее не само планета Земя, но воюваше и за цялата Слънчева система.

Но успя само Земя да завладее чрез смъртта, като я употреби в борба с живота. Измамата и лъжата завладяха Земя. Целта на Сатана се насочваше към честта и Правдата на Твореца Бог, да внесе смут и безредие, беззаконие сред цялата Вселена.

Той действа чрез духа си лукав в избраните си съсъди и готви изтребление на човешкия род. Успял е да завладее цели области от човешкия живот и дейност и безпрепятствено връмита върху човека на греха. Стремежът му е да обезвери човечеството в силата на Всемогъщия Бог и така да обезличи неговата Творческа Мощ.

За своите цели Сатана използва всякакви средства, внася лъжи и пороци сред черковните общества, само да победи и тъй ще продължи до Скончание, макар че Съд велик му разгледа делата и го осъди.

А колко е необходимо ние, човешките същества, да разберем и повярваме, че Бог е жив и съществува и се открива на човека на вярата.

Но има и Дявол – Сатана, който е между човеците на Земя. Той е дух и духом обсебва човека.

Затова трябва добре да се изясни и разбере истината за Бога, че Той е Творец на всяка Правда законна. Сътворил е Небе и всичко що е в него, Земя и всичко що я населява. Сам Сатана е Божие творение, но в своето възгордяване пожела да заеме мястото на Твореца свой, като го обезчести пред човека.

В Седмия, Лаодикийски период в скончаещите дни Съдът небесен го осъди и всичкото негово завладение постави на Съдебните везни. Борбата е жестока и се води не само за човека, но за целокупност земна и за самата планета Земя.

А човекът, създаден по образ и подобие Божие, го изявява така както скинията, която Мойсей направи по образ и подобие на небесната.

Земята имаше пътжа информация за всичко, което ставаше в изпълнение на Спасителния план. Светлината се открива във всяко време според нуждата за водещата се борба по план.

Врагът воюва с ожесточение и в последното време се готви да завладее цели държави и да ги употреби за изтребление на човешкия род, като внедрява знания, насочени в изобрзтения за унищожение в една Трета Армагедонска война.

Но в борбата активно воюва и Христа в отбранителна съдба! Какъв е образы и подобието на Христа?

Адам сочи на Христа. Ева, жената, сочи на Земята – на Църквата. Първият херувим Люцифер съгреши в Небе, а на Земя плени сина първи на Адама и наложи смъртта чрез жилото й – греха. След потопа Хам и Ханаан поведоха в безчестие към Отца племената човешки- първият народ Божий съгреши!

Ева, жената – църквата съгреши, Астин я последва по съдби!

Всички тез сянкови съдби са въвлечени от Сатана в борбата, кото се води по план на Земята, но всичкото воювание на врага в Скончание водеше в неговото пълно поражение.

Победата се явява чрез втория син на Адама, Авел, посочил на втория – духовен народ на Христа. И съдбите се редяха така: Ева, църквата, Земята, Астин приеха, след поражение, осъждение. А Естир отрази победата в борбата.

Във времето на Царства чрез Давида и Соломон се изяви великата Христова победа за бъдещото му царство над Нова планета Земя, изкупена чрез кръвната Христова цена.

Първият син на Адама показа на Първия паднал херувим Люцифер съдбата и разкриха му се делата на неправда пред цялото Небе, пред Закона на правда, които извърши спрямо Твореца Бог – отнел и живота на брат си Христа. Това страшно воювание на злия дух с Правдата Божия и живота ще продължи до Архангелска тръба. Съдът Велик реши съдбата на таз борба пред Закона на правда, осъди на Дявола делата зли и показа чрез решения съдебни как победата ще се яви над Земята.

В Плана макетен седмият след Адама бе грабнат жив в Небесата. И в скончание на Макета Глас Божий се яви и Ноя призова, като му заповядва ковчег да скове, за да яви победата своя, изплувала над адови потопни води – всички измамни дела на Сатана погълнаха ги седем язви зли – съдебната му награда за дялото му, водило в неверие човека от Земя спрямо Бога и Гласа Му.

След Макета Планът продължи в Сянка – разви се и влезе в изпълнение чрез размножените племена.

Хам прие проклятието на Отца, а в него се сочеше Сатана.

Сим и Яфет защитиха честта на Отца и приеха благословение.

Яви се Кармил – чрез четиристотин и петдесет Ваалови лъжепророка бе победен Сатана от единия пророк Божий Илия!

И грабнат бе Илия с огнена колесница жив в Небеса!

В голямата борба Сатана протегна ръка над живота Христов като употреби първия израилев народ, но победата му бе само за три дни, сочещи на три ерни времена.

И Бог Отец възкреси Сина Свой и го грабна в Небето. И показа, че в скончание на Третото съдебно време така ще бъде грабната църквата Христова. Но кой разбра това? Едва след възкресението на Христа се положиха основите на църквата Негова. А каква бе съдбата на народа, който послужи на Сатана?

Пръсна се бездомен по цялата Земя поради греха, но и да се изпълни Божията воля, да се разнесе познанието за Бога сред народи и племена. И Израил премина пътя на изгнаник, докато Съд небесен му реши съдбата поради греха и неверието и едва тогава Бог отново ги събра, за да ги представи пред Съда. И след ужасните изпитни на лагери и газови камери след Седем ерни църковни времена те се прибраха у дома!

Човекът често задава тоз въпрос: Що е Бог и кой го е създал? О, безверни човече, с това ти нанасяШ най-тежката обида над Твореца твой. На никое Божие творение не е позволено да зададе тоз въпрос. Само безумният ще се подаде на таз хитра измама и като Хама и Ханаана ще обезчести своя Отец. Бог е велика Творческа Мощ и Неговата слава е винаги стояща пред нашите очи! Подобието Божие е човекът и всичко, което ни окръжава във величие и слава го изявява!

Не ни е позволено да пренебрегваме всички Божии дарования, да затваряме очи пред Слънцето – източник на светлина и живот даряващо. А мъдрост и Светлина Библията ни дарява, за да го познаем и признаем Неговото величие и Мощ Творцува!

Ако човекът пожелае, той ще открие Бога велик, но само чрез вяра. И призован чрез вяра Бог человеку се открива!

А Бог е Дух и Истина. Той е сила в доброто! А Сатана е духът на зло – наречен дявол – Сатана! И винаги той спъва човека, въвлича го в грях и тъй го отдалечава от Твореца Бог. О, дано стигне до това върховно познание целокупното земно създание!

И с вяра жива да изповяда, че Бог е милост и любов, дълготърпелив и на отправения зов отговаря с вярност! Амин!

Книгата може да се намери в Книжен пазар

One thought on “Слово Светлина за озарение

  • 24.12.2017 at 11:12
    Permalink

    Много съдържателно четиво.

    Reply

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *