Слово светлина за озарение: За Троицата Свята

Автор: Из книгата "Слово светлина за озарение", издадена 1999 г.

Мнозина ще запитат: Кой е Бог и Кой е Христа? И защо се явяват като Троица пресвята – не е ли Христа земен човек? И най-важният въпрос стои пред човечеството – отделни личности ли са те или една личност, явена в три образа на чинове небесни и земни? Бог Отец, Син и Дух Святи – Троица пресвята, неразривно свързана помежду Си! Бог Отец е изявен като Творец на Вселена, Всемир, Небе, Земя.

Но при съставяне на Устройствения земен план едновременно вземат участие и трите личности на Троицата! Ясно става, че и Тримата са Творци вселенни, всемирни. Бог Отец е вечен, но изявен чрез Втория Си Образ – Сина Божий, действащ над планета Земя. Ние Ги откриваме в Едемската градина, създадена в чин ”Рай” земен – дом Божий в една велика хармония на Творческа мъдрост в сътворяване на условия за добруване на човека. Тук ние Ги срещаме изявени Трите Образа чрез Втория, поставен сред флората на Рая – Дома Божий, в нейния уредбен, устройствен план.

Тук, в Рая, се срещаме с Дървото на познание – Бог Отец в чин ”Законодател”. И чрез флора изявен и Вторият Образ – Дървото на живота – Христа, Синът Божий. А от Престола на Бога струеше Реката на живота – живата вода на освежение за следващите поколения. Тук човекът, създаден по Образ и Подобие Божие се явява във Втория Творчески Образ на великото могъщество Божие, изявено в съвършенство сред Рая (човек).

Но след инцидента на измама в Рая, явява се падналият ангел, който се открива чрез втория си образ – звяра – змията. Поради голямата неправда, предизвикан е Съд Божий, който се открива в изричане на Обвинителен акт. И така се срещаме вече с чиновете на Всемогъщия Законодател и Съдия – сам Твореца Бог Отец, изявен в Правда над злото – греха. След осъждението и клетвата следва изгонването от Рая. Тогава се явява и Третият духовен Образ – Дух Святи в чин ”Меч въртящи” пред райските врата – Словото на живота като Слово на Истината.

В райската градина човекът се среща с Трите Образа, неразривни в Своята велика дейност като Създатели, Законодатели и Пазители на Истината. Но най-важната от всички Творчески изяви е законодателството, изявена в Закон морален, даден още в Рая на първата двойка човешка, а сред градината – Домът Божий – Първият Образ на Църквата Божия със Закон морален сред нея. Но след грехопадението – нарушението на Закона и изгонването на човека сред Земята на свобода, Троицата свята не оставя човека. Тя пак се явява в единодействие чрез Трите Си Образа на чинове в начналата вече борба между доброто и злото сред планета Земя. И се издигат двата олтара на Каин и Авел, представили духовната борба между Бога и Сатана за крайна победа. В първородния син на (съгрешилия) Адам ние откриваме първородния, сътворен син на Бога, и в поведението Каиново се подчертава характерът на Люцифер – падналия от Небето ангел, който бе въстанал в борба с Правдата и Истината на Бога Отца, с Единородния Син Божий Господа Исуса Христа в чин ”Авел”, изявен с мисията си на жертвен Агнец сред планета Земя.

И ето, Третият Образ се явява чрез Авеля и показва Христовата велика служба сред Земята – Пастир на стадата от народи и племена. Авел открива чина свещен на олтара чрез приноса на жертвата своя Агнеца пасхален. А Каин, чрез него падналият Сатана, земеделец без право на свещено служение – той няма свещен чин. Поради неправдата, в стремежа му да изяви себе си в свещено служение, той не принася принос като полагаема част на Правдата Божия, а принася плодове на Земята – земни, плътски. Каин, чрез него падналият вече в грях херувим Люцифер, си присвои свещения чин, но неуспехът му бе явен. Сатана чрез Каина посяга на чина ”Пастир на стадата”. Авел, изявил Третия Образ на Господа Исуса Христа като жертвен Агнец, сам застанал в чина Си Свещен чрез жеста на жертвената кръв, посочи на Христовата жертва, дадена за изкупление на цялата Земя, принесени чрез олтарно служение. Каин се яви в чин ”Образ трети“ на Сатана като убиецпосегател, който проля кръвта на Христа чрез първия син на Адама, посочил на първия Божий род – Стария Израил.

При срещата на Бога с човека след грехопадението, станало сред Рая, Съдът изрича съдби над човека, звяра и Земята. Това е първата Божия среща с човека след неговото падение. Второто явление Божие е при повика на кръвта на Авеля, която вика от Земята, пролята от брата Каина. Отново се явява съдба: обявява се Съд над злото, греха и над неговия създател, явен от третия образ на Сатана – братоубиец.

При тази сцена сред Земята Бог Отец се явява в Трети Образ на Съдия над духа на злото. Защото Бог е дух и Истина! Ето как и трите чина на Троицата са изявени в три образа. Но те действат самостоятелно в изпълнение на съставения Спасителен план.

И Сатана се изявява в три образа на действие в духовната борба. Сред Рая чрез звяра, змията, той се открива като законопрестъпник. Извън Рая, сред Земята, той е посегател – убиец на живота чрез третия си образ – греха, смъртта.

Троицата е изявена в Троен Образ на действие: в сътворение, устройство и изявление. Активно взима участие чрез свои чинове във водещата се борба между живота и смъртта. Троицата свята се изявява и в самостоятелни Лица в реалния живот в приложение на чиновете, действащи в изпълнение на Спасителния план сред Божието създание. Той се изявява в:

  1. Първо време – Макетен план на бита земен, човешки, греха смъртта; осъждение и спасение от потопните води чрез Ноевия ковчег на спасение. Следват две неразривно свързани времена, сляти чрез потопа в Завет първи.

В това време действа Първият Образ на Троицата – Той и Заветът сянков със Законодателя и Съдията на Вселената.

  1. Второто време се явява като покритие на Сянката в явена реална Същина – нов, Втори завет в изявен Втори Образ на Троицата в самостоятелно действие в чин ”Пасхален Агнец“ жертва за изкуплението земно. Пред Синай се яви Голгота – кръстът, Христовата жертва, пролятата кръв Христова от Сатана, употребил чина сянков на свещенодействие от първия народ Божий, Стар Израил. Тоз сянков народ бе реално предупреждаван чрез Божия пророчески атрибут за идването на Месия – Спасителя на света. Но народът сянков, Израил стар, не прие с вяра предупреждението и разпна очаквания от него Месия в чин ”Агне пасхално” – Втория Образ на Троицата в действие чрез човека, в чин ”Исуса Христа”.

Във Второто време новозаветно Вторият Образ на Троицата в чин ”Син Божий“ се явява в самостоятелна дейност в чин ”Христа, пасхален Агнец”, жертва за изкупване на вината човешка от Земята.

В Първото време на грехопадение в чин ”Макетен план“ земен се яви грехът сред Рая, посочил на Дома Божий и Църквата, която ще наруши Закона Божий. Но грехът прие смъртта – осъждението свое сред Земя. Успоредно с това яви се План на изкупление с цена на изкупване вината на разкаянието. Но над греха стои Съдът в приложение чрез Потопа, посочил на седем язви в Скончание над осъдения свят.

Ковчегът на Ной посочи дялото на изкупление в изход от потопните осъдени води и се покрива с дялото на Ангела четвърти и Пети Борец.

Във Второто време се явява Вторият Образ на жертвата изкупителна – жеста Христов, Кръвният Войн в чин ”Първосвещен заветен подвиг“ и навлиза в съвместна дейност със Святия Дух – на Обрезател, а кръвта – Очистител на сърдечния олтар в човека и Изкупител на Земя с трите й пояса земни творения. Точно на деня на Петдесятница в новозаветно изпълнение се яви знамението и чудото на взаимодействието между Кръвния Войн и Дух Святи и продължи подготовка на втория духовен народ Божий да изгради храм на дух Святи за духовно употребление на човека. Тук, в сърдечния олтар, се срещат: Голгота – жертвата изкупителна, застава пред Синай – Закона на правда и се изявява Вторит Образ в единство с Третия Образ на Троицата в действие, да подготви народа Божий юдин, за да го яви пред Съда небесен велик!

(Откровение Йоаново се покрива с Макетния план и Съда Божий.)

Тогава Дух Святи – Третият Образ на Троицата се явява в чин ”Генерален Съдия”, единен с Първия Образ на Отца – Законодател и Съдия в единодействие със Съда велик, за да приключат Земния процес на планета Земя с трите й пояса.

В образи на чинове се явяват в действие във времена и векове и трите Творчески Образа на Троицата.

До кръвта – Голгота чрез Сянката се явяваше приносът Христов от ръката на сянковия свещеник – Израил стар.

Из книгата „Слово светлина за озарение“, издадена 1999 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *