Чантаджии в МВР с 20 заплати обезщетение от 1 февруари, след време ще вземат още по 10 заплати

Област на политика:

От 1 февруари 2017 г. влизат в сила изменения в Закона за Министерството на вътрешнте работи, с които окончателно трябва да се финализират реформите в областта на държавната служба в министерството, започнали през 2015 г.

§ 69. от закона предвижда служебните правоотношения на част от държавните служители в МВРда се преобразуват в служебни правоотношения по Закона за държавния служител. Преобразуването се извършва през време на отпуск, през време на дългосрочно командироване в чужбина и през време на временно командироване за изпълнение на служба в друга администрация. Служителите се назначават на длъжности, определени за заемане по Закона за държавния служител, с щата на съответната структура.
На служителите се присъжда определеният в Класификатора на длъжностите в администрацията минимален ранг за заеманата длъжност, освен ако служителят не притежава по-висок ранг.
На преназначените служители се гарантира запазване на индивидуалната основна заплата като новата заплата трябва да бъде не по-ниска от определеното към датата на влизане в сила на този закон възнаграждение, определено по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и включващо заплата за длъжност, допълнително възнаграждение за прослужено време и за научна степен и левовата равностойност на храната.
При прекратяване, независимо от основанието, на служебните или трудовите правоотношения на служителите се изплаща обезщетение в размер на толкова месечни възнаграждения, колкото прослужени години имат, но не повече от 20.
Размерът на обезщетението се определя въз основа на прослужените към датата на влизане в сила на този закон години като тези обезщетения не се облагат с данък. При смърт на служител обезщетенията по ал. 1 и 2 се изплащат на преживелия съпруг, децата и родителите.
Очаква се реформата да засегне над 4200 служители в МВР от общо 45 260.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Current day month ye@r *