БФБ – София закри гаранционния си фонд

Бйлгарска фондова борса – София закри Гаранционния си фонд, съобщиха от пресофиса на институцията. Средствата в него, които възлизат на 936 хил. лева са прехвърлени във Фонда за гарантиране на сетълмента с финансови инструменти към Централен депозитар. Закриването на Гаранционния фонд се извърши въз основа на споразумението между БФБ – София и Централен депозитар. За осигуряване на сетълмент на сделките с финансови инструменти, сключени на регулиран пазар и в изпълнение на чл. 45в от Наредба No 8 на Комисията за финансов надзор от 12.11. 2003 г. за Централния депозитар. То е във връзка и С § 59 от ПЗР на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба No 8 (ДВ, бр. 24/2013 г.), на база изискванията на разпоредбите за създаване на Фонд за гарантиране на сетълмента към Централен депозитар, включително чрез използване на набраните средства в Гаранционния фонд по чл. 24 и следващите от част VІ на Правилника за дейността на БФБ – София.

„Гаранционният фонд намери своето логично място в институцията, която осъществява клиринг и сетълмент по сделките, сключени на регулирания пазар. По този начин Борсата прекрати извършването на нехарактерна за институцията функция и българският капиталов пазар възприе водещата международна практика”, коментира Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ – София.

Гаранционният фонд е създаден преди около 20 години като целта му е търгуващите с финансови инструменти на борсата да имат имат сигурност, че сделките им ще бъдат финализирани успешно. Средствата в него се набират от вноски на инвестиционните посредници на база на реализираните от тях обороти. Използването на Фонда се налага, за да се финализират сключени сделки, при които някоя от страните не изпълни ангажимента си, както и за да потърси отговорност от неизрядния участник в търговията. През последните няколко години ресурс от Фонда е ползван в много редки случаи.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.